KALOUS, A. Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Diplomant si ve své práci klade za cíl předložení návrhů na zlepšení současnému motivačního systému ve vztahu k hodnocení a odměňování. Teoretická část obsahuje poměrně velké množství literatury, zejména však oceňuji využití modelu BBN (Bayesian Belief Network Model). Méně pak oceňuji dlouhé citované pasáže bez vlastních komentářů. V analytické části diplomant překládá výsledky pro dvě skupiny (kanceláře/výroba), což hodnotím pozitivně, statistické testování rozdílů mezi skupinami jsem nenašel. Za silnou stránku této práce lze považovat množství i detailnost zpracování návrhů. Otázka pro diplomanta: jak se zaměstnavatel staví k vašemu návrhu zvýšení mezd u dělníků ve výrobě?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Maixner, Zdeněk

Práce "Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybrané společnosti" je zajímavým a aktuálním tématem. Oceňujeme výsledky a informace, které jsou výsledkem práce. Využijeme je v letošním roce. V současné době máme absenci pracovníků v obou našich provozech, proto musíme řešit motivaci jednotlivých pracovníků v podstatě každý den.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109803