VRBACKÝ, T. Návrh tvorby štíhlého výrobního procesu ve výrobní hale [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Autor po celou dobu závěrečného ročníku magisterského studia pracoval na zpracování předložené práce se zájmem o daný problém a jeho kvalitní řešení. Motivace o oblast operativního i strategického managementu výroby dokumentuje i rozsah zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Odstraněním prostojů ve vybrané části výrobního podniku a návrh VSM jako návrh na další krok řešení štíhlé výroby byl jednoznačně splněn cíl.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení vykazoval znaky projektové práce od teoretických přístupů k analýze současného stavu a na základě závěrů analýzy byl sestaven návrh nového řešení vybraného úseku výrobního procesu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Dosažené výsledky byly prezentovány v podmínkách realizace návrhu, který je možno okamžitě zavést do výrobního procesu ve vazbě na možnosti dalšího inovačního kroku realizace.
Praktická využitelnost výsledků B Podmínky realizace jsou jednoznačně daným základem pro rozhodování managementu výroby o jejich zavedení do současných podmínek praxe.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce i její formální náležitosti odpovídají projektovému přístupu a splňují podmínky inženýrské práce. Odborná terminologie je na požadované úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob sestavení práce a navržené řešení dokumentují znalost práce s odbornou literaturou i jejího využití pro řešení. Podmínky citace jsou respektovány.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Michele, Jiří

Předložené práce je v praxi velmi dobře využitelná pro realizaci návrhů i proškolení středního managementu firmy. Rozsáhlá, přehledně a logicky zpracovaná práce je výbornou kompilací teoretické přípravy a ve firmě poznané reality vyúsťující v logicky, technicky, provozně, ekonomicky a manažersky správné závěry. Drobné jazykové chybičky a formulační nepřesnosti nesnižují vysokou úroveň práce. Vytýkám menší čitelnost map a schémat především na stranách 67, 69, 74 a 75, zde byla zřejmě upřednostněna přehlednost a jednodušší kopírovací technologie. Práci DOPORUČUJI k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109794