MAREČKOVÁ, S. Návrh plánu pro řízení projektu v obci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Studentka plně naplnila stanovený cíl diplomové práce. Na diplomové práci začala pracovat již v prvním ročníku magisterského studia a proto v práci nebyly zachyceny změny ve standardu IPMA, které byly publikovány 12/2017. Použité techniky projektového řízení vycházejí ze zmíněného standardu a jsou autorkou zpracovány velmi pečlivě dle projektových zásad. Rád bych také vyzdvihnul metodologické zpracování analytické části práce. Předložená práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem a nejsou v ní žádné nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Považujete navržené nástroje a techniky pro řízení projektu vhodné pro vybraný projekt s ohledem na velikost jeho komplexity?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Veselý, Josef

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem práce bylo navrhnout použití nástrojů pro řízení projektů a jejich aplikace na připravovaný projekt. Hlavní cíl byl podmíněn splněním tří cílů dílčích. Cíle se podařilo naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A V práci je prokázáno dobré pochopení metodiky zkoumání názorů u skupin obyvatelstva, zpracování a následná interpretace získaných dat. Návrhová část práce svědčí o dobrém pochopení a schopnosti použít metodiku projektového řízení pro konkrétní případ aktivity ve veřejné správě.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Výbornou schopnost interpretovat výsledky prokázala autorka v analytické části, kdy z dat získaných od respondentů získala celou řadu poznatků pro následné rozhodování a doporučení pro řízení aktivity v obci Sobůlky, např.: spokojenost s konkrétní investicí, aspekty, které ovlivňují spokojenost, doporučení respondentů, spokojenost s informovaností ze strany obce apod.
Praktická využitelnost výsledků A Poznatky, identifikované na základě průzkumu provedeného v obci, vyústily v návrh konkrétního projektu občanské aktivity: Rodinné odpoledne “Po stopách našich předků“. Autorka prokázala velmi dobrou znalost metodiky projektového řízení, kterou se jí podařilo pilotně aplikovat na zdánlivě nenáročné aktivitě. Je dobrý předpoklad, že získané a ověřené poznatky a zkušenosti budou v budoucnosti uplatnitelné i na složitějších a rozsáhlejších projektech.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce je přehledně uspořádána včetně prezentovaných tabulek a grafů. Je používána odborná terminologie obvyklá v oblasti veřejné správy.
Práce s informačními zdroji A Autorka využila doporučené informační zdroje a řadu dalších, zdroje jsou citovány a citace jsou uváděny v doporučeném formátu.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110642