BARTUŠEK, T. Podnikatelský plán na založení jazzového klubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Josef

Otázka k obhajobě: Zpracoval jste podrobný harmonogram realizace navrhovaného podniku. Které je podle Vašeho názoru jeho nejslabší místo, kde by mohlo dojít ke zdržení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem práce bylo zpracování podnikatelského záměru pro vybudování jazzově – swingového klubu, včetně finančního plánu, zobrazujícího vývoj podnikání v následujících třech letech. Návrhu podnikatelského plánu předcházela poměrně důkladná analytická činnost. Cíle se podařilo naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V práci je prokázáno dobré pochopení metodiky tvorby podnikatelského záměru, z provedených analýz je patrné, že se autor v daném oboru poměrně dobře orientuje. K solidním analytickým poznatkům nepochybně přispěl rovněž vlastní marketingový výzkum, který autor provedl. Závěrečná analýza rizik vhodným a přehledným způsobem zobrazuje reálná rizika spojená s navrhovaným podnikem a navrhuje přiměřená opatření, která slouží k jejich snížení, či eliminaci.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B V analytické části práce získané poznatky autor uplatnil při návrhu podnikatelského plánu a při ekonomickém zhodnocení možností jeho fungování.
Praktická využitelnost výsledků A Diplomová práce je zjevně výsledkem dlouhodobé ambice autora pustit se do reálného vybudování hudebního klubu, zaměřeného na jazzovou hudbu. Dobrou oporou pro naplnění této ambice je i finanční plán, podpořený potřebnými výkazy, který je součástí realizační části práce.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je přehledně uspořádána včetně prezentovaných tabulek a grafů. Je používána odborná terminologie obvyklá v řešené oblasti.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autor využil doporučené informační zdroje a řadu dalších, zdroje jsou citovány a citace jsou uváděny v doporučeném formátu.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Heloňa, Pavel

Cíl práce, kterým bylo vytvoření podnikatelského plánu pro založení hudebního klubu, byl dle mého názoru naplněn. Autor zpracoval vyčerpávajícím způsobem všechny části diplomové práce. Finanční plán, který je pro podnikatelský plán nejpodstatnější, byl zpracován podrobně a vypovídá o realizovatelnosti vytvořeného podnikatelského plánu. Dle mého názoru autor zpracoval danou tématiku v dostatečné šíři a k jeho diplomové práci nemám větší výhrady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 112070