ĎURÁNOVÁ, L. Návrh na zlepšení marketingové komunikace společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti marketingové komunikace svatebního a společenského salónu. Autorka v práci prokázala schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Návrhová část obsahuje praktické návrhy v oblasti internetu a sociálních sítí, které jsou velmi dobře pro salon využitelné a jsou naplánovány i s ohledem na čas a podmínky realizace. Návrhy vycházejí z velmi dobré znalosti prostředí salonu autorkou. Diplomantka pracovala samostatně, aktivně a se zájmem. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl práce byl naplněn na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Studentka ve své práci zvolila metody odpovídající zaměření práce. Některé infromace uvedené v analýze SLEPT mohly být vynechány, protože nemají přímý dopad na návrhy práce. V práci je dobře zpracována analýza konkurence týkající se srovnání aktivit na sociálních sítích.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Studentka prokázala dobrou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry.
Praktická využitelnost výsledků A Návrhy vycházejí z provedených analýz a odpovídají současné situaci salonu. Diplomantka se snažila objektivně zhodnotit své návrhy, včetně časového harmonogramu realizace návrhů, možných rizik realizace návrhů, kontroly a očekávaných přínosů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol. Autorka používá vhodnou terminologii a vyjadřuje se na dobré jazykové úrovni.Tištěná kvalita některých obrázků je na horší úrovni, což vede k horší čitelnosti textu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autorka v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mráček, Pavel

Práce působí přehledným a uceleným dojmem. Je zde patrná schopnost autorky využít získané teoretické znalosti jak v analytické, tak i v návrhové části. Analytická část je pak postavena na standardních analýzách. Škoda je, že pro získání zajímavějších poznatků o konkurenci autorka nevyužila např. mystery shoppingu. Z výsledků analýz jsou pak vhodně vystavěny návrhy, které vedou ke stanovenému cíli. Pozitivně hodnotím fakt, že autorka v práci nezapomněla ani na identifikaci přínosů návrhů, kontrolu i na rizika, které mohou být s realizací změn spojeny. Práci jako celek lze vnímat pro analyzovaný ateliér za přínosnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka v práci využila vhodného postupu a adekvátní metod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Výstupy SLEPT analýzy bylo vhodné více vtáhnout na analyzovaný salon.
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce vychází ze standardní, logické a přehledné struktury. Je zde použita vhodná terminologie na dobré jazykové úrovni. Autorka si mohla dát větší pozor při finalizaci práce, aby se jí tabulka (tab. 13) nerozdělila na dvě stránky.
Práce s informačními zdroji C V práci jsou využity adekvátní informační zdroje, které jsou ve většině případů vhodně ocitovány. U tabulek, kde autorka čerpala informace z některých zdrojů a po té je pouze dala k porovnání/ přehlednému náhledu, bylo vhodné i tyto ocitovat, nebo jinak zdůraznit, jak tyto informace jsou získány. Některé využité informace působí "nevyužitelným" dojmem - postrádají opodstatnění využití (např. některé informace ze SLEPT analýzy).
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110290