NGUYEN, A. Podnikatelský záměr na založení nové společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Zvolený postup a metodika práce odpovídají stanoveným cílům. Rovněž práce s informačními zdroji je na úrovni odpovídající diplomové práci. V předložené práci oceňuji přehledně zpracované analýzy s dobře odvozenými závěry. V rámci návrhů je vypracován kompletní plán založení a rozjezdu obchodní společnosti poskytující účetní služby vietnamským podnikatelům. Plán je především postaven na marketingovém a finančním plánu. Finanční plán je zpracován ve třech variantách dle pesimistického, reálného a optimistického odhadu budoucích tržeb. Autor se pečlivě věnuje rovněž analýze rizik, která mohou ovlivňovat rozjezd podnikání. O reálnosti návrhu svědčí, že společnost již byla založena a v současnosti získává první reálné klienty. Drobnou připomínku mám k odborné jazykové úrovni a některým slovním formulacím (např. názvy kapitol 3.1.2 nebo 3.1.5). Toto je negativně ovlivněno faktem, že čeština není rodným jazykem autora. Otázka k obhajobě: Jako nejvýznamnější riziko uvádíte nezájem o nabízené služby. Jakými opatřeními toto riziko eliminovat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bui,, Viktor

Práce jako celek byla konstruována logicky tak, aby vedla k naplnění cíle, jehož se podařilo podle mého názoru dosáhnout. Autor zvolil vhodný teoretický koncept, důkladně zanalyzoval stávající situaci. Je vidět, že se jedná o téma, které je předmětem jeho skutečné práce. Vzhledem k tomu i návrhy a doporučení jsou voleny vhodně a zasvěceně, nejedná se o teoretické konstrukce. Práce má praktický přínos.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110666