BULÍNOVÁ, S. Marketingová komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření na optimalizaci marketingové komunikace jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou strukturována dle teoretického rámce. Autorka použila relevantní metody pro sběr a analýzu dat. Autorka dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaná řešení jsou konkrétně definována a obsahují finanční rámec, časový harmonogram, personální zajištění, což umožňuje snadnější implementaci do praxe. Formální náležitosti a použitá terminologie je na uspokojivé úrovni. Práce s citačními zdroji má také uspokojivou úroveň. Otázka k obhajobě: Jakou důležitou roli hrají reference (doporučení) zákazníků v marketingové komunikaci společnosti Hervis?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing. Jitka Veselá, Ph.D

Autorka v práci navrhuje změny v komunikačním mixu společnosti Hervis. Pro analýzu využila standardních metod a výsledky analýzy potom aplikovala v návrhové části. Používá odborný jazyk a i formální úroveň práce je na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109771