KRUŽÍK, J. Strategie budování značky podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Student se jednoznačně zaměřil na praktické pojetí tématu, kdy se mu podařilo skloubit pracovní aktivity s řešením tématu diplomové práce. Pracoval ve značné míře samostatně, prostor pro průběžné konzultace mohl využít lépe. Intenzivnější konzultace při finalizaci práci už nedaly prostor k některým možným úpravám. Pozitivně lze hodnotit zaujetí, se kterým k tématu přistupoval a také snahu zasadit řešení o kontextu reálných podmínek. Otázky: Vysvětlete harmonogramy navrhovaných opatření. Jak zapadají Vaše návrhu do celkového konceptu rozvoje značky a do jejich strategických cílů? čím si vysvětlujete tak vysokou spokojenost s kvalitou produktů nabízených firmou?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle práce jsou v zadání jasně stanoveny, v logické struktuře, kdy hlavní cíl je rozpracován do dílčích cílů. Jejich upřesnění v kapitole Cíle a metodika práce se formulačně mírně odlišuje, nicméně základní logika je zachována. Na všech úrovních jsou cíle naplněny s určitými rezervami v oblasti dílčích cílů pro teoretickou a návrhovou část.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený přístup k řešení vychází z relevantních metod a teoretických východisek. Vymezení metodiky je pojato jako přehled použitých analýz se základním vymezení důvodu jejich aplikace. Teoretická východiska představují komplexní pohled (v některých částech možná příliš široký, např. vymezení konkurence) kombinující problematiku konkurenceschopnosti a rozvoje značky. Analytická část je velmi komplexní a autor kombinuje kvalitativní a kvantitativní postupy, a také primární a sekundární zdroje. dat. Předložené formulace závěrů analýz jsou tak potenciálně přínosné, zejména ohledem na zmapování trhu. Dílčí metodické nedostatky jsou v uplatnění metodiky hodnocení značky.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autor správě prezentuje své závěry zejména v analytické části. Rezervy jsou v prezentaci teoretických východisek a návrhů. Autor jasně formuluje závěry analýz. Větší důraz mohl být kladen na formulaci východisek pro formulaci návrhů.
Praktická využitelnost výsledků C Pro praktickou využitelnost hovoří zejména fakt, že práce je zpracována pro existující firmu, pro kterou autor pracuje. Navíc jde o problém, který daná společnost aktuálně řeší. Autor se při formulaci zaměřuje na příklad opatření směřujících k rozvoji komunikace. Bylo by vhodné dát tato opatření více do kontextu celkových cílů a větší prostor věnovat také aspektu propojení privátních značek firmy a značky celého obchodu. Podobně detailněji by bylo žádoucí vymezit očekáváné přínosy.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Po formální stránce je práce zpracována odpovídajícím způsobem. Dílčí výhrady lze směřovat k formulacím v oblasti závěrů teoretické a návrhové části.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C K dílčím nedostatku při uvádění zdrojů patří například nejasné označení zdrojů informací v kapitole 2.1, respektive obecně v některých částech analytické části.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Čechmánková, Silvie

Teoretická část diplomové práce obsahuje veškerá stanoviska, která jsou následně využita v dalších částech práce. V analytické části diplomové práce lze podtrhnout přínos dotazníku vytvořeného studentem, ze kterého vyplývá, že pouze 21% dotazovaných respondentů sleduje některou ze sociálních sítí značky Decathlon. Právě na budování povědomí o značce prostřednictvím sociálních sítí se student následně zaměřuje v návrhové části. U této části diplomové práce mi chybí pouze zdroj, ze kterého student čerpal informace týkající se určení sportovních trendů v Evropě a České republice. Návrhová část obsahuje využití sociálních médií pro propagaci značky Decathlon. Tyto návrhy lze velmi dobře využít v praxi, nicméně by mohli být zpracovány v souvislosti s celorepublikovou marketingovou strategií Decathlonu. Návrh konání sportovních akcí hodnotím kladně, student velmi dobře zpracoval finanční náročnost návrhu. Závěrečnou práci tímto doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112130