ŠPERLÍK, M. Marketingová strategie vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Zvolený postup a metodika práce odpovídají stanoveným cílům. Rovněž formální náležitosti, odborná jazyková úroveň a práce s informačními zdroji je na úrovni odpovídající diplomové práci. V předložené práci oceňuji zpracované analýzy doplněné o provedený výzkum zaměřený na očekávání zákazníků. Analýzy jsou shrnuty a jsou vyvozeny odpovídající závěry. Předložené návrhy respektují závěry z analýz a vycházejí ze stanovených marketingových cílů. Jsou zpracovány ve formě stručného realizačního plánu. Na druhou stranu, plán realizace návrhů mohl být rozpracován podrobněji. Otázka k obhajobě: Jeden z Vámi stanovených strategických cílů je zvýšení povědomí o firmě o 25 %. Jaká je aktuální úroveň povědomí o firmě? Není cíl příliš ambiciózní? Jak povědomí měřit?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Krejčová, Tereza

Hodnocenou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Cíl práce byl jednoznačně splněn. Autor práce navrhl, na základě teoretických poznatků, marketingové analýzy a dalších analýz, změny v současné marketingové strategii, tak, aby bylo docíleno zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. Uvedené návrhy jsou, dle mého názoru vhodné a plně využitelné v praxi. Zejména oceňuji, že autor ke svým návrhům dodal i konkrétní vizuální návrhy změn, jako například návrh nového obalu na pizzu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110661