VORRETHOVÁ, E. Výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Cílem práce bylo předložení návrhů změn ve výběru a adaptaci pracovníků ve vybrané společnosti. V teoretické části práce je využita adekvátní česká i zahraniční literatura, autorka pak citované pasáže doplňuje vlastním komentářem k jednotlivým tématům. V analytické části pak autorka využila dotazníkového šetření, které doplnila o interview pro lepší pochopení zkoumaného jevu. Návrhová část obsahuje adekvátní návrhy vyplývající z části analytické, nechybí ani finanční, ani časové hledisko. Otázka pro diplomantku: v závěru práce píšete, že některé z Vašich návrhů bude společnost realizovat. Které to konkrétně budou?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Strempeková, Lenka

Autorka podrobně zmapovala situaci ve společnosti ABC a do hloubky se věnovala problematice výběru a adaptace nových pracovníků. V teoretické části práce zpracovala podrobnou rešerši aktuálního stavu trhu práce a také problematiku výběru a adaptace zaměstnanců. V rámci analytické části následně získané poznatky vhodně aplikovala. Celkově velmi kladně hodnotím zpracování výstupů z dotazníkového šetření a také výstupů z řízených rozhovorů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109955