VACULKOVÁ, P. Softwarová podpora plánování výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Diplomová práce se zaměřuje na návrh podpory plánování výroby ve společnosti využívající ERP systém HELIOS Green. Diplomantka postupuje metodicky správně od strategie společnosti až po detailní popis procesů plánování výroby a jejich stávající podporu v ERP informačním systému HELIOS Green. Drobným a nepodstatným nedostatkem analytické části je, že ve zhodnocení této části autorka porovnává systém plánování v informačním systému IFS, který již společnost nepoužívá se stávající podporou plánování v systému HELIOS Green, který je ve společnosti naimplementován. Systém plánování v ERP systému IFS však není v analytické části uveden. Vzhledem k neaktuálnosti využívání systému IFS však tato skutečnost neovlivňuje návrhovou část diplomové práce. V rámci řešení se autorka zaměřuje na podporu plánování výroby s využitím APS systému jako součásti systému HELIOS Green a jeho dopad na dodržení termínů obchodních zakázek. Součástí návrhu je nejen návrh změn procesu plánování výroby při rozšíření informačního systému HELIOS Green o modul simulace termínu obchodní zakázky, ale i návrh postupu implementace změn a analýza rizik. V diplomové práci jsou drobné překlepy a terminologické nepřesnosti, které však nijak nesnižují navržené řešení. Diplomantka splnila zadání v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kochwasser, Libor

Diplomová práce Softwarová podpora plánování výroby splňuje naše očekávání v plném rozsahu. Popisuje přesně principy fungování informačního systému Helios Green ve firmě 2VV. Výsledkem analýzy je doporučení modulu Simulace ke zlepšení výrobního plánování ve firmě. Výsledky budeme konzultovat s firmou ASV, která je garantem a implementátorem systému Helios Green ve firmě 2VV. Diplomovou práci Softwarová podpora plánování výroby doporučuji k obhajobě. Ing. Libor Kochwasser, Výrobní ředitel, 2VV

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110673