GEMBICKÁ, M. Projekt zavedení štíhlé výroby ve vybraném výrobním úseku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla sestavena na základě pravidelných konzultací v průběhu závěrečného roku magisterského studia. Všechny dílčí problémy či způsoby zpracování byly rychle odstraněny. Přístup ke zpracování dokumentuje motivaci autorky k úspěšnému řešení dané oblasti zpracování

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Návrh nového layotu pro produkční proces na základě snížení rozpracovanosti na pracovišti byl v plném rozsahu splněn včetně vazeb na rozvrhování výrobních úkolů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Kroky zpracování k naplnění cíle jsou dobře strukturovány. Řešení vychází z předložených teoretických přístupů a závěrů analýzy podnikatelského sub jektu i výrobní haly.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Řešení nového uspořádání pracovišť na základě ergonomický zásad a návrh nové výrobní linky je zpracován jako projekt, kde jsou uváděny i rizika projektového přístupu.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky projektového řešení se mohou stát dobrým základem pro TOP management podniku k rozhodnutí o realizaci nového layotu výrobního procesu pro zavedení štíhlé vbýroby
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Grafická úprava práce a odborná terminologie splňují požadavky na inženýrskou činnost při použití projektového řízení.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob vytvoření a následnosti kapitol dokumentují znalost práce s odbornými literárními prameny. Citační požadavky jsou dodrženy.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Miklík, Roman

Riešenie vychádzalo z reálneho stavu montáže agregátov bezolejových kompresorov spoločnosti Ekom. Štruktúra práce smerovala k naplneniu cieľov zadania, pričom sa riešiteľke podarilo úspešne aplikovať teoretické poznatky, uvedené v práci, do navrhnutého riešenia. Ciele stanovené v zadaní naplnila v plnom rozsahu a táto práca môže slúžiť ako základný rozbor problematiky a stanovenie smeru riešenia problematiky štíhlej výroby v úseku montáže agregátov.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110121