POSPÍŠILÍKOVÁ, V. Marketingová strategie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření v rámci marketingové strategie jsou v souladu s navrhovaným cílem. Diplomantka použila adekvátní metody pro sběr a analýzu dat. Autorka dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaná řešení v rámci marketingové strategie jsou vhodně formulována a obsahují finanční a časový rámec, což umožňuje dobrou implementaci do praxe. V práci je uvedené rovněž personální zajištění návrhu. V diplomové práci je také zahrnuta analýza rizik související s jednotlivými návrhy. Formální náležitosti a použitá terminologie je na velmi dobré úrovni. Práce s informačními zdroji je na velmi dobré úrovni. Otázka k obhajobě: V analýze rizik doporučujete dostatečnou propagaci, aby bylo sníženo riziko týkající se nezájmu o poukázky a sportovní balíčky. Můžete detailněji popsat jaké kanály a informace byste použila pro tuto propagaci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kašpar, Michal

Diplomová práce řeší marketingovou strategii tenisové haly ROCI. Autorka práce se nedopouštěla žádných terminologických nepřesností a vhodně zvolila strukturu práce. Velmi kladně hodnotím návrhy vycházejí z bohaté analýzy stávající situace, pro kterou využila hned několik metod. Za silnou stránku práce považuji hloubku informací, které autorka získala, čímž mohla dopodrobna zanalyzovat aktuální stav a následně navrhnout relevantní řešení. Navržené změny jsou smysluplné a aplikovatelné nejen na tenisovou halu ROCI, ale i na ostatní zařizení s podobným marketingovým problémem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109623