NIKOLAYCHUK, Y. Čtyřválcový vznětový motor pro užitková vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Zadání diplomové práce lze považovat za splněné v celém rozsahu, diplomant postupoval při řešení jednotlivých částí s porozuměním a systematicky, i když v zásadě pouze na základě poznatků získaných během studia. Možnosti více tvůrčího přístupu, které se v některých částech řešení přímo nabízely, zůstaly nevyužity. Po stránce formálních náležitostí je text zpracován na přijatelné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kaplan, Zdeněk

Cílem diplomové práce bylo navrhnout čtyřválcový vznětový motor pro užitková vozidla koncipovaný jako člen unifikované řady motorů. V úvodní části práce autor popisuje možné technologie výroby klikových hřídelů, tato část je možná až zbytečně obsáhlá, místy bez přímé návaznosti na řešené zadání. Totéž částečně platí pro následující odstavce, věnované silám v klikovém mechanismu, kde jsou v podstatě citovány poznatky z výuky. K vlastnímu řešení se autor dostává až v kap. 6, kde je proveden návrh geometrie zalomení a uspořádání klikového hřídele, včetně uspořádání mazacích kanálů. Následně je v kap. 7 provedena modální analýza klikového hřídele, čtenář však postrádá nějaké závěry, k čemu budou tyto výsledky pro celkové řešení využity. Pro výpočet torzního kmitání (kap. 8) byl aplikován diskrétní torzní model, což je vhodný postup, výsledky tohoto modelu byly pak využity jako zátěžné účinky pro model MKP při stanovení bezpečnosti k mezi únavy. Poněkud zmateně působí část věnovaná návrhu torzního tlumiče, kde není uvedeno ani schematicky jeho uvažované konstrukční uspořádání. Po stránce formální lze vytknout textu četné přepisy a někdy ne úplně zřejmé formulace. Zadání lze považovat za v zásadě splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 105770