ŠAFAŘÍK, P. Dvoudobý motor pro paragliding [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Student pracoval při zpracování poměrně náročného komplexního zadání diplomové práce samostatně a systematicky, účelně využíval konzultací. Zadání bylo splněno v celém rozsahu a dosažené výsledky mohou být bezprostředně využity při realizaci motoru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kaplan, Zdeněk

Cílem diplomové práce byl konstrukční návrh dvoudobého motoru pro paragliding. Na základě posouzení různých typů a provedeních dvoudobých motorů autor zvolil koncepci pro další rozpracování. Pro navržený klikový mechanismus byly vyšetřeny síly působící v motoru pro následnou pevnostní kontrolu hlavních komponent. Pro výpočet sil od tlaku plynů stanovil autor indikátorový diagram aplikací termodynamického modelu pracovního cyklu. V dalších částech práce je uveden návrh dalších součástí motoru, včetně výfukového systému a přestavitelného vrtulového reduktoru. Jelikož se jednalo o poměrně rozsáhlý a kompletní návrh motoru, bylo použití analytických metod pro kontrolu jednotlivých součástí vhodné. Veškeré součásti a sestava motoru byly zpracovány v CAD systému, což usnadní další postup při přípravě jeho výroby. Po stránce formální úpravy textu lze mít některé připomínky, např. rozlišovat vyobrazení na obrázky a grafy se jeví celkem zbytečné. Ve výpočtových vztazích se někde vyskytují pro vyjádření rovnosti znaky „:=“ , což v hlavním textu není příliš vhodné, i když to není na závadu srozumitelnosti. Rovněž uvádění jednotek u obecných vztahů v textu, kde není uvedena číselná hodnota výsledku, není obvyklé a vhodné. Zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 105840