PAŘÍZEK, O. Autonomní univerzální stroj pro odstraňování volných nečistot na montážních linkách světlometů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Práce se zabývá konstrukčním návrhem autonomního univerzálního stroje pro odsávání volných nečistot na montážních linkách světlometů. Její součástí je i návrh vývojového diagramu pro ovládací logiku stroje, a návrh pneumatického mechanismu ve stadiu schématu. Práce obsahuje i výkresovou dokumentaci v rozsahu sestavy, podsestav rámu stroje a pneumatické klapky a dva dílenské výkresy. Práce je uspořádána přehledně a logicky a je pečlivě zpracována. Úvodní část v kap. 1 je zbytečně popisná a věnuje se obecné problematice oborů, které jsou následně v práci využity. V následné kapitole je navržena koncepce stroje tak, aby se snížila jeho šířka o 40% (na 600 mm). V práci je proveden relativně jednoduchý konstrukční návrh stroje, což spočívá v návrhu rámu, ke kterému jsou následně připevněny jednotlivé komponenty a podsestavy. Značná pozornost je věnována problematice bezpečnosti a ergonomie. V kap. 2.7 je provedena bezpečnostní analýza dle platných ČSN EN, příp. ČSN EN ISO. Konkrétní výsledky jsou uvedeny v příloze 2. Za nedostatek práce považuji skutečnost, že se autor ani nepokusil o vyjádření a analýzu silových účinků, které působí na konstrukci rámu stroje, který navrhl. I když se jedná o mechanicky spojované hliníkové profily s relativně nízkým zatížením a autor zde zjevně využívá svých zkušeností z konstrukční činnosti ve firmě, kde bude výsledek realizován, bylo by pro výsledek DP určitě přínosné tuto analýzu provést. Obdobně není proveden ani předběžný návrh pneumatického systému, je uvedeno pouze schéma, které je funkční. Dále se autor ve své práci dopustil některých dílčích nepřesností a drobných formálních chyb. Konkrétně mám připomínky k: - občasné gramatické chyby, - někdy neobratné a nelogické formulace (např. str. 25, předposlední odstavec – první věta) - str. 23 a 37 je prázdná, Výkresová dokumentace je popsána anglicky, což není v souladu se zadáním práce (jazyk práce je český). K vlastní náplni výkresové dokumentaci nemám připomínky. Práce diplomanta je původní a splňuje požadavky zadání. Z hlediska její obtížnosti se jednalo o nepříliš komplikovaný problém. S ohledem na rozsah zadání a výše uvedené výhrady považuji práci pouze za průměrnou. I přesto v ní však diplomant prokázal potřebné znalosti studovaného oboru a schopnost budoucí samostatné práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Čudek, Vladimír

Student ve své práci předkládá po konstrukční stránce relativně komplexní řešení jednoúčelového strojního celku, kterým je "Stroj pro vysávání volných nečistot na montážních linkách světlometů". V první části své práce se věnuje obecnému popisu prvků, které jsou spojeny s procesem vysávání, jako jsou vývěvy, filtrační prvky či obecné prvky pro ovládání a sestavování logiky strojů, vše v obecné teoretické rovině. Dále navazuje koncepčním rozborem včetně D-FMEA a analýzy rizik, což hodnotím jako velmi pozitivní část práce, především z hlediska naplnění současné legislativy pro uvedení výrobku na trh. Následuje konstrukční řešení vycházející z předešlých odstavců s popisem jednotlivých funkčních uzlů, čímž student naplňuje stěžejní cíle práce a to konstrukční návrh, vývojové schéma pro sestavení ovládací logiky a návrh pneumatiky. Je ale škoda, že v těchto stěžejních kapitolách student někdy opomíjí detailnější zdůvodnění návrhu a popis komplikací ve fázích koncepčního návrhu (např. zdůvodnění polohy vývěvy, konstrukční řešení napojení jednotlivých celků jako je box pro filtr a klapka, řešení z hlediska servisních zásahů, dostupnost pro výměnu náhradních dílů atd.). Tyto fakta jsou při konstrukci takovýchto strojů stěžejní a vyžadují zkušenosti nejen z praxe, ale i celkový konstrukční rozhled a uvažování dopředu, především pokud se bavíme o zavádění standardů, jako je např. zmíněno v kapitole 2.2. Student např. v kapitole 3.4. popisuje pneumatické komponenty pro stroj i přípravek, v textu ale tyto komponenty nezdůvodňuje a jen dokládá textem o použití v jednotlivých místech a schématem celkového pneumatického okruhu stroje. Celkově je práce velmi přínosná po praktické stránce a její náplň je důkazem, že student je připraven na technickou praxi nejen v oblasti jednoduchých strojních prvků, ale také konstrukcí strojů, které vyžadují komplexní přístup. Práci celkově hodnotím známkou C, což je dáno především slabší interpretací výsledků v textové části diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108716