KUČERA, P. Teplotní analýza asynchronního stroje pomocí programu Ansys Workbench [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Janda, Marcel

Student se zabíval problematikou výpočtu teplotních polí v prostředí programu Ansys Workbench na modelu asynchronního motoru. Osvojil si použití metody konečných prvků na řešení konkrétního problému. V laboratoři provedl měření, kterým ověřil přesnost svých výpočtů. Výsledky výpočtů vyhodnotil. V rámci práce na bakalářské práci student získal dobré znalosti z oblasti teplotních polí a měření teploty na elektrických strojích. Student velmi dobře využíval dostupné literatury a pravidelně docházel na konzultace. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Makki, Zbyněk

Student se ve své práci zabýval teplotní analýzou asynchronního stroje pomocí programu Ansys Workbench. V teoretické části práce student popsal metodu konečných prvků a základní teplotní veličiny, které se vyskytují v této jeho práci, jako jsou teplo, teplota, Jouleovo teplo a emisivitu. Dále popsal základní principy šíření tepla a s tím i různé typy měření teploty. V další části práce student popsal konstrukční uspořádání asynchronního stroje a uvedl jednotlivé ztráty z hlediska energetické bilance tohoto stroje. Praktickou část práce je také možné rozdělit do několika částí. Základní částí bylo vytvoření modelu stroje v programu Autodesk Inventor, kde student sestavil model stroje potřebného pro následné simulace a na tomto modelu vypočetl pomocí programu Ansys Workbench statickou a transientní teplotní analýzu. K tomu, aby bylo možné tyto analýzy správně vypočíst bylo nutné zadat jednotlivé ztráty ve stroji do jeho částí, kde se tyto ztráty vyskytují. Získané výsledky student zpracoval jak pro oteplovací, tak i pro ochlazovací charakteristiku stroje. Aby bylo možné získané výsledky na závěr práce porovnat, tak student provedl laboratorní měření pomocí bezkontaktního a kontaktního měření na stejném stroji ve stejném čase pro oteplovací i pro ochlazovací charakteristiku. Získané výsledky z programu Ansys Workbench a z laboratorního měření student porovnal. Na závěr práce student provedl ještě porovnání výsledků získaných z programu Ansys Workbench a laboratorního měření na stroji při přerušovaném chodu, kdy docházelo v časových intervalech k oteplování a k ochlazování stroje. Pominu-li drobné formální nedostatky, tak je práce z technického hlediska zpracována velmi dobře. Z práce vyplívá, že student velmi dobře zvládl problematiku teplotní analýzy pomocí programu Ansys Workbench a porozuměl zpracování a porovnávání výsledků získaných jak simulacemi na počítači, tak získanými z laboratorních měření. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 48720