COUFAL, J. Konstrukce manipulátoru s PKS pro velmi malé součásti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Holub, Michal

Diplomat splnil všechny cíle diplomové práce. Byl vyroben a odzkoušen navržený model mechanismu Delta robotu. Čtvrtá řízená osa Delta robotu byla navržena včetně výkresové dokumentce. Nebyla vyrobena a odzkoušena, a to z důvodu úprav v dílnách UVSSR.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Knoflíček, Radek

DP velmi poutavým způsobem popisuje historii vzniku robotů s paralelní kinematickou sturkturou. Na toto navazuje pojednání o tzv. Delta robotu s PKS. Tento je předmětem bádání na ÚVSSR, kteréhož se diplomant aktivně účastnil. Navrhnul konstrukci elektromechanické části (machinewaru), obsahující návrh univerzálního kloubu, včetně jeho pohonu, ramene, táhel a platformy. Dále je to návrh teleskopického hřídele a 4. osy. Bal vypracována bohatá výkresová dokumentace. V dílnách ústavu bylo dílo realizováno výrobou a posléze i sestaven funkční vzorek. Tento byl podroben základnímu měření a to deformace konstrukce jako celek, po zátěží s proměnlivou hmotností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33842