NOVOTNÁ, E. Oceňování nemovitých kulturních památek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosná, Milada

Studentka po celou dobu řádně konzultovala. Práci považuji za zdařilou a vypracovanou v souladu se zadáním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Studentka vypracovala práci v souladu se zadáním.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A V teoretické části studentka prokázala orientaci v dané problematice a popsala základní problematiku v oblasti nemovitých kulturních památek.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Studentka si zajistila podklady a vstupní data o zámku Radešín (historie, projektovou dokumentaci, smlouvu atd.). Použité metody a postupy jsou správné, vedou ke zdárnému splnění cíle. Práce mohla být více zaměřena na specifickou kontribuční metodu v ČR, která se zabývá oceňováním nemovitých kulturních památek. V práci nejsou zapracovány všechny připomínky vedoucího práce.
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A V práci je popsána problematika oceňování nemovitých kulturních památek, dále je také popsán postup prohlášení stavby za kulturní památku.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B V textu práce jsou správně užívány primární zdroje. Není dodržena norma bibliografických odkazů a citací dokumentů. Dále v seznamu použitých zdrojů jsou nesprávně definovány zákony a vyhlášky.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C V práci se objevují drobné překlepy a typografické nedostatky. U některých tabulek chybí číslování, není dodrženo číslování tabulek a zdrojů. Některé texty v tabulkách a jejich popisy jsou sázeny příliš malým fontem.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tichá, Alena

Práce je zpracována pečlivě se solidními znalostmi dané problematiky. Práce může být použita pro výukové a metodické účely.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Cíl práce byl naplněn.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Metody řešení práce odpovídají současným poznatkům. Metody jsou vysvětleny a vybrané z nich jsou aplikovány na konkrétním příkladě.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Diplomová práce je zpracována pečlivě. Použité podklady jsouvhodné pro aplikaci vybraných metod.
Obtížnost a správnost řešení A Oceňování nemovitých kulturních památek je poměrně složitá problematika. Diplomantka v práci představila schopnost strukturovat daný probléma velmi efektivně jej řešit.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomová práce přináší ucelené poznání v problematice oceňování nemovitých kulturních památek, a to jak v teorii, tak v praxi.
Odborná jazyková úroveň A Po jazykové stránce je práce na výborné úrovni.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Práce je srozumitelná, jasná, přehledná. Je doplněna vhodnými tabulkami a grafickými přílohami.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 104453