CALETKA, T. Návrh linky na výrobu cihel LiCrete propouštějících světlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazal, Pavel

V rámci poměrně rozsáhlé konstrukční práce byl vytvořen v současné době již částečně realizovaný návrh výrobní linky na výrobu speciálních cihel. Tato linka je sestavena z řady modulů, z nichž nejnáročnější je modul, který zajišťuje požadované zhutnění hmoty. V souvislosti s optimalizací spolehlivosti funkce a výrobními možnostmi zadavatele bylo v průběhu řešení navrženo několik konstrukčních návrhů tohoto modulu. Nad rámec zadání autor vypracoval návrh na rozšíření linky pro poloautomatický provoz včetně koncepce jejího poloautomatického řízení. V rámci práce byla vytvořena kompletní výrobní dokumentace jednotlivých modulů, které byly postupně realizovány. V současné době je převážná část linky připravena k ověřovacímu provozu. Práce obsahuje všechny nezbytné formální části. Grafická i stylistická úroveň je velmi dobrá. Zadáné úkoly byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čížek, Petr

Práce studenta má za cíl návrh manuální výrobní linky na výrobu vibračně zhušťovaných betonových prefabrikátů. Student připravil konstrukci linky ve formě válečkových dopravníků s jednotlivými stanovišti a zdokumentoval to formou sestavných výkresů. Některé uzly jsou ověřené pomocí FEA. Na závěr pak popisuje i některé korekce po funkčním ověření. Student ukázal základní inženýrské dovednosti, připravil sestavy jednotlivých modulů a použil FEA simulace pro některé prvky. Použití řetězu či vačky řádně odůvodnil. Dodal potřebné výpočty strojních součástí a ukázal schopnost sestavit vše do fungujícího celku. Z hlediska metodiky práce postrádám na úvodu rozbor procesu, návaznosti na další technologii a základní projekt linky. Chybí číselná specifikace výrobku a na závěr není ověření, zda bylo dosaženo očekávané kapacity linky. Jednotlivé stanice linky jsou zkonstruovány relativně precizně, FEA však není použita na kritických místech. Klíčové prvky vyžadovaly modifikaci po funkčním ověření. Chybí kinematický rozbor uvolňování formy z podavače. Vačkový mechanismus považuji za velmi choulostivý, chybí výpočet kontaktních napětí, životnosti, analýza poruch apod. Práce splnila deklarované cíle, linka byla vyrobena a čeká na ověření. Je schopna plnit funkci, otázkou je její robustnost a spolehlivost pro splnění očekávané životnosti. Pro kritické součásti (vačka, podavač) bylo vhodné dodat detailní výrobní výkres. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 105646