SEMAN, M. Koncepční návrh elektrického výcvikového letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlinka, Jiří

Student se věnoval zpracování práce intenzivně s četnými konzultacemi. Výsledná práce shromažďuje velké množství dat, které musel student vytvořit (včetně velkého množství informací, které musel pro zpracování nastudovat). Výsledná práce ukazuje současné výkonové možnosti, kterých je možné dosáhnout zástavbou elektrického pohonu do malých letadel. Student při zpracování práce prokázal schopnosti potřebné pro udělení titulu "Ing.".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zikmund, Pavel

Diplomová práce Matúše Semana je zaměřena na velmi široké téma koncepčního návrhu letounu. Práce má 119 stran a je psaná slovensky. Text byl hodnocen tedy pouze z hlediska stylistické úpravy, gramatická úroveň nebyla hodnocena. V zadání práce jsou uvedeny tři hlavní cíle, a to statistický rozbor cvičných letounů, koncepční návrh letounu a detailní konstrukční návrh vybraného celku. Statistický rozbor letounů kategorie LSA je proveden poctivě, a proto i prvotní odhad hlavních návrhových parametrů letounu vypadá dobře. Hlavní část práce, tedy koncepční návrh letounu, je pak rozdělen do sedmi kapitol. Návrh jednotlivých částí letounu je proveden na odpovídající úrovni rozpracování. Jen bych doporučil se držet spíš konzervativnějších hodnot, například maximální součinitel vztlaku profilu LS-0417mod bude vzhledem k očekávaným Reynoldsovým číslům menší než uvedený (strana 25). Návrh výškového kormidla je poměrně netradiční s významně proměnnou procentuální hloubkou tětivy (strana 29). U takového řešení bych čekal nějaké zdůvodnění případně jednoduchou analýzu účinnosti kormidla. Následují kapitoly obálka zatížení, která je zpracována dle předpisu a hmotnostní rozbor. U odhadu počtu použitých akumulátorových článků bych byl opatrnější a nechal několik kilogramů na elektrické rozvody a mechanické uložení do bateriových packů (str. 40). Využití téměř celé hmotnosti pouze na články působí nereálně. Vzhledem k tomu, že v hmotnostním rozboru vyšla dost zadní centráž, doporučil bych kontrolu, zda neleží za hlavním podvozkem letounu. Kapitoly Aerodynamické charakteristiky a Letové vlastnosti jsou zpracovány velmi dobře. Horší je to u kapitoly Letové výkony, kde se autor dopustil několika základních chyb. Jednotlivé výpočty a grafy na sebe nenavazují. Hodnoty maximální rychlosti vychází jinak v grafech na obrázcích 8-6, 8-8 a 8-16. U zatáčkových diagramů jsou pak špatně odečteny maximální, resp. minimální hodnoty. Poslední část práce je věnována konstrukčnímu návrhu přední části trupu. Geometrické zpracování přední části trupu letounu a výkresy detailů jsou zpracovány dobře. Nicméně návrh motorového lože působí dojmem něco nakreslím a pak to spočítám v MKP. Doporučil bych spíš než MKP použít kalkulačku nebo excel a tužku s papírem a předběžně napočítat několik variant možných řešení. Práce má velmi dobrou grafickou úroveň. Za zpracováním diplomové práce se evidentně nachází obrovské vynaložené úsilí. Celkový dojem bohužel kazí zmíněné nedostatky. Práci hodnotím celkově dobře/C a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109807