DRATVA, J. Experimentální stanovení zatížení letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jebáček, Ivo

Cílem diplomové práce bylo provést experiment porovnání ohybových momentů na křídle letounu za letu s ohybovými momenty vypočtenými běžnými metodami. Diplomant se zhostil své práce zodpovědně, pravidelně práci konzultoval, podílel se na návrhu a realizaci experimentů a všechny tyto poznatky shrnul přehledně do diplomové práce. Samostatně navrhl metodiku zkoušky a podklady pro letový plán podle nichž zkušební pilot prováděl lety. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Horák, Marek

Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. Před těmito kapitolami je uveden krátký úvod do řešené problematiky společně s definicí cílů a výsledků, které by měli být po dokončení diplomové práce dosaženy. První kapitola je věnována informacím souvisejícími s provedením experimentálního měření, a kromě popisu použitého měřícího zařízení a způsobu jeho kalibrace, podává také základní informace týkající se letového měření a měření pomocí odporových snímačů, tzv. tenzometrů. Následující krátká kapitola obsahuje popis a základní technické parametry letounu použitého při měření. Kapitola 3 je věnována vyhodnocení naměřených dat a výběru deseti konkrétních manévrů, které jsou v závěru práce použity k porovnání s teoreticky vypočtenými hodnotami zatížení. Výpočtu těchto teoretických hodnot zatížení je věnována kapitola 4. V poslední kapitole je uvedeno vzájemné porovnání naměřených a teoreticky vypočtených dat. Celá práce je zakončena krátkým zhodnocením. Součástí práce je také několik rozsáhlých příloh. Předložená práce je velmi kvalitně zpracovaná, přehledná a má velice dobrou grafickou a stylistickou úroveň. Rovněž práce s literaturou je na velice dobré úrovni. V práci je však možné nalézt několik překlepů a nepřesností, jako například záměna dynamického tlaku za změnu tlaku (strana 31) nebo reakce na podvozku za hmotnost podvozku (strana 35). Rovněž by bylo vhodné uvést v textu některé důležité informace, jako např. polohu hlavního nosníku po hloubce křídla (tu je možno odvodit pouze z obrázku 1.11) nebo polohu těžištní osy křídla (lze odvodit pouze ze vztahu 4.18). Naopak kladně lze hodnotit fakt, že přesto, že bylo dosaženo relativně dobré shody naměřených a vypočtených hodnot, je tato práce zakončena kritickým pohledem na dosažené výsledky, a také že obsahuje několik konkrétních doporučení, která by podle autora mohly vést k dosažení vyšší přesnosti výpočtů i měření. V zadání definované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 109813