UHER, S. Zvyšování bělosti kaolinu mechano-chemickými postupy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Šoukal, František

Student Samuel Uher vypracoval bakalářskou práci na téma „Zvyšování bělosti kaolinu mechano-chemickými postupy". Práce je zpracovaná přehledně v typických kapitolách vč. závěru, poskytujícího přehled o dosažených výsledcích. Při zpracování literární rešerše i experimentálních prací v laboratoři si počínal poměrně samostatně. Student také prokázal přiměřenou schopnost odborně pracovat se získanými výsledky, zobecňovat je a kriticky přistupovat k jejich interpretaci. Po jazykové stránce má práce rovněž dobrou úroveň. Student v průběhu práce přiměřeně využíval konzultace jak se svým vedoucím, tak zejména s konzultantem. Bakalářská práce svým rozsahem, kvalitou a úrovní zpracování prokazuje schopnost studenta poměrně samostatně a tvůrčím způsobem řešit odbornou problematiku. Bakalářskou práci Samuela Uhera celkově hodnotím výborně a doporučuji ji k obhajobě před státní komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartoníčková, Eva

Předložená bakalářská práce studenta Samuela Uhera na téma „Zvyšování bělosti kaolinu mechano–chemickými postupy“ se věnuje kombinaci chemických a mechanických metod cílených na snížení obsahu barvících prvků/oxidu přirozeně přítomných v kaolinových horninách. Práce je standardně členěna na úvod, teoretickou část, popis experimentů a souhrn výsledků s jejich diskusí. Teoretická část je věnována popisu technologie získávání a úpravy kaolinu a popisu silikátových minerálů obecně. Část je zpracována kvalitně, avšak práce s citacemi není dostatečná, např. u všech použitých obrázků nejsou uvedeny jejich zdroje. V závěru teoretické části postrádám shrnutí cílů práce. V experimentální části jsou uvedeny jednotlivé postupy přípravy vzorků – od základního plavení až po jednotlivé metody použité pro charakterizaci finálních produktů. Bohužel u některých metodik zcela chybí popis jednotlivých přístrojů, použité podmínky měření či příprava vzorků. Tento popis chybí zejména u metodik, které byly z hlediska výsledků a diskuze klíčové - stanovení velikosti částic a energo disperzní analýza. Ve výsledcích jsou uvedeny analýzy prášků mletých v zirkoniové misce, které v experimentu nejsou zmíněny vůbec. Prezentace výsledků je stručná a jejich diskuze je sice dostačující, ale chybí provázanost s jednotlivými kroky bělícího procesu. V tabulkách shrnující indexy bělosti zcela chybí informace o statistice a chybě měření. Jednotlivé výsledky optimalizace použitého procesu bělení byly jasně shrnuty v závěru. V závěru se porovnávají dosažené výsledky s předchozí diplomovou prací, což bohužel snižuje pohled na získané výsledky. Předložená práce svým rozsahem, kvalitou a úrovní zpracování splňuje zadané cíle, a proto práci doporučuju k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 106013