SIUDOVÁ, A. Sledování alkálií v portlandském slínku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Opravil, Tomáš

Studentka Alena Siudová se ve své bakalářské práci „Sledování alkálií v portlandském slínku“ zabývala analýzou p-slínku především z hlediska jeho fázového složení a popisem fází s obsahem alkálií. V práci je popsán dlouhodobý experiment, kdy bylo sledováno uvolňování alkálií do vodného prostředí. Teoretická část práce je přehledná a věnuje se výrobě a vlastnostem p-cementu, alkalicko-křemičité reakci a rizikům s ní spojeným. V praktické části jsou popsány dosažené výsledky. Výsledky jsou vhodně a srozumitelně komentovány. Celkově hodnotím bakalářskou práci známkou A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šoukal, František

Bakalářská práce Aleny Siudové se zabývá porovnáním distribuce alkálií ve struktuře čtyř komerčních portlandských slínků a časového průběhu jejich uvolňování do roztoku při hydrataci slínku. Téma práce je aktuální v souvislosti se stále se zvyšujícícím podílem alternativních paliv při výrobě portlandského cementu. Množství alkálií ve slínku je sledováno a limitováno vzhledem k riziku ASR. Nicméně forma, v jaké jsou alkálie ve slínku přítomné, výrazně ovlivňuje rychlost jejich rozpouštění. Teoretická část práce je zaměřena obecně na výrobu a vlastnosti portlanského cementu s přiměřeným množstvím odkazů na odbornou literaturu. Teoretická část je vhodně doplněna obrázky a grafy. Práce je dále členěna na experimentální část a výsledky a jejich diskuzi. V experimentální části jsou podrobně a výstižně popsány použité postupy a experimentální techniky. Výsledky práce jsou logicky rozčleněny do dvou hlavních kapitol: Distribuce alkálií ve slíncích stanovená pomocí SEM-EDS a Uvolňování alkálií ze slínku do vodného prostředí. Výsledky jsou přiměřeně popsány a diskutovány, vč. vzájemných vztahů výsledků jednotlivých analýz. Rozsah získaných výsledků splňuje obecné požadavky na bakalářskou práci a jejich kvalita je přiměřená jejich objemu a časové náročnosti. Nepraktické je oddělení tabulek s výsledky EDS ve výsledcích od snímků s označením analyzovaných míst v příloze. Je patrné, že studentka se věnovala práci dlouhodobě a osvojila si některé techniky. Kladně je třeba hodnotit zejména samostatnou přípravu leptaných nábrusů slínků. V práci je několik faktických nedostatků či nesrovnalostí: Na obrázku 13 je chybně označena mezerní hmota, jedná se o pryskyřici, v které je slínek zalit. Mezerní hmota jsou úzké světle šedé až bílé oblasti vyplňující prostor mezi jednotlivými zrny alitu, příp. belitu. Naopak komentář k obrázku 16 uvádí, že černé plochy jsou póry. Některé černé plochy na mapě Si představují ale právě mezerní hmotu, jak je patrné z porovnání s mapou Ca vlevo. V závěru studentka uvádí, že Na je ve slíncích přítomný ve formě podvojných síranů, ale ve výsledcích je správně uvedeno, že Na je především rovnoměrně distribuovaný v alitu a belitu ve formě tuhého roztoku. I přes několik drobných nedostatků je bakalářská práce Aleny Siudové celkově na dobré úrovni a prokazuje schopnost studentky samostatně shromažďovat experimentální výsledky a následně je odpovídajícím způsobem vyhodnocovat a vyvozovat z nich přiměřené závěry. Práce svým rozsahem a zejména objemem nashromážděných dat splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Bakalářskou práci hodnotím známkou A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108337