HUDÁK, O. Laboratorní soustrojí s asynchronním a stejnosměrným motorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Červinka, Dalibor

Práce se zabývá návrhem laboratorního měřicího pracoviště sloužícího pro inovaci výuky elektrických pohonů. Diplomant se v první řadě zabýval globálním systémovým návrhem systému a definicí momentově-otáčkových a proudově-napěťových poměrů. V dalších částech práce jsou popsány problémy především konstrukčního charakteru, které samostatně úspěšně řešil. Posledním úkolem bylo do práce zahrnout i závěry dílčích prací ostatních studentů, kteří pracovali na drobnějších součástech sestavy. Vzhledem k mnoha okolnostem (nezaviněným diplomantem) nebyl systém v době odevzdání práce dokončen, proto v práci chybí konkrétní výsledky měření. To však v žádném případě nesnižuje úroveň práce. Mimořádné oceněnní zaslouží diplomatovy organizační schopnosti, obratnost v komunikaci s dodavatelskými firmami a v jiných obchodních činnostech souvisejících s nákupy a zajištěním výroby dílčích celků. Ke všem úkolům přistupoval aktivně a zodpovědně, zásadním způsobem tak přispěl k dokončení tohoto dlouhodobějšího projektu řešenému na našem pracovišti.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Feiler, Zdeněk

Diplomant se ve své práci zabývá návrhem soustrojí pro výuku v laboratoři. Soustrojí se skládá z asynchronního motoru a ze stejnosměrného motoru s permanentními magnety. Diplomant určil parametry soustrojí a provedl výběr motorů. Dále navrhl silovou část měničů pro napájení obou motorů. Dimenzoval výkonové prvky a vypočetl ztráty v měničích. V textu se jen velmi stručně zmiňuje o budičích a řídicí části. Ty však nejsou obsahem diplomové práce. V práci autor též uvádí příklady laboratorních úloh, které bude možno na soustrojí měřit. Kladně hodnotím, že mechanické části soustrojí byly opravdu vyrobeny podle výkresů, které jsou uvedeny v příloze diplomové práce. Práce je psána přehledně, grafická úroveň je pěkná. V práci lze však nalézt nějaké překlepy. V seznamu literatury na str. 51 se dvakrát vyskytuje nesprávně napsané slovo v angličtině, které nebudeme překládat do češtiny. Místo něj budeme uvažovat správný pravopis: "...data sheet..." Na str. 32 je napsáno: "...na desce neumístěn konektor pro připojení budicí desky měniče..." Na obrázcích 15, 18 a 19 je však tento konektor nakreslen. Na str. 48 a 49 je napsáno: "...variujte parametry regulátorů..." Vhodnější by bylo použít český výraz "změňte".

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 48728