KIRIPOLSKÝ, T. Využití by-passových cementářských odprašků v alkalicky aktivovaných materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalina, Lukáš

Student Tomáš Kiripolský projevil při vypracování bakalářské práce velmi zodpovědný přístup. Student po celou dobu pracoval samostatně a iniciativně. V experimentální části provedl celou řadu časově náročných měření vedoucí k vhodnému dávkování cementářských by-passových odprašků do alkalicky aktivovaných systémů. Dosažené výsledky kvalitně zpracoval a vhodně okomentoval. Celkový přístup k řešení práce byl svědomitý. Předloženou práci proto hodnotím známkou A a doporučuji ji k obhajobě před odbornou komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beranová, Denisa

Bakalářská práce Tomáše Kiripolského se zabývá problematikou využití by-passových cementářských odprašků v alkalických aktivovaných materiálech, kde můžou zvyšovat pevnosti nebo redukovat smrštění. Práce je logicky členěna do jednotlivých kapitol, no obsah kapitoly 1.2.1.1. neodpovídá jejímu obsahu. V práci se vyskytuje poměrně dost gramatických, typografických i jazykových chyb (např. „odprašky je“, chemické rovnice psané kurzívou, nesprávné koncovky přídavných jmen, ve zkrácených zápisech chemických vzorců je použit znak S pro oxid křemičitý i pro oxid sírový…). Formulace některých vět jsou nesmyslné (např. Najviac používaná surovina pre alkalickú aktiváciu sa používa..., Meranie hmotnostních zmien boli merané…). V kapitole 1.2.2. autor nesprávně používá pojem „aktivujúca“ místo „aktivovaná“. Při zpracování rešerše student využil poměrně dost odborných zdrojů, většinou čerpal z odborných článků psaných v anglickém jazyce. Použitá literatura není v práci řazena vzestupně. V praktické části student zkoumal vlastnosti čerstvých i ztvrdlých malt s různým obsahem cementářských by-passových odprašků a srovnával je s referenčním vzorkem bez odprašků. Také byl zkoumán průběh hydratace připravených směsí a vliv množství odprašků na pH. Kapitoly jsou logicky členěny. Výsledky jsou přehledně zpracovány slovně i graficky. Závěr práce je poměrně rozsáhlý a shrnuje všechny dosažené výsledky i závěry, které z nich plynou. Práce svým rozsahem i množstvím vykonaných experimentů splňuje požadavky bakalářské práce a doporučuji k obhajobě se známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování D
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108012