CÁBA, V. Vyluhovatelnost Ba a Cr z alkalicky aktivovaných matric [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Koplík, Jan

Student Vladislav Cába se ve své práci zabýval vyluhovatelností barya a chromu z alkalicky aktivovaných matric na bázi elektrárenských popílků. Student prokázal schopnost pracovat se získanými výsledky a správně je interpretovat. Při experimentálních pracích v laboratoři si počínal samostatně a zvládl vyřešit všechny dílčí úkoly, ze kterých se jeho práce skládala. Práce splňuje požadavky očekávané od bakalářské práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hajzler, Jan

Bakalářská práce, kterou zpracoval student Vladislav Cába se zabývá vyluhovatelností barya a chromu z alkalicky aktivovaných matric na bázi vysokoteplotního a fluidního popílku. Teoretická část předložené bakalářské práce se zabývá alkalicky aktivovanými materiály a jednotlivými komponenty, které se mohou podílet na vzniku tohoto materiálů. Je zde uveden teoretický předpoklad chování barya a chromu ve vzniklé matrici. Pozitivním aspektem experimentální části je množství prezentovaných dat. Bylo použito několik analytických metod k zhodnocení výsledných materiálů. Jednotlivé výsledky jsou vcelku kvalitně interpretovány i diskutovány s literaturou. Celkově je bakalářská práce zpracována přehledně a pečlivě, i přesto se v práci objevilo několik nepřesností: V práci nejsou zcela dodržována typografická pravidla a je zde několik pravopisných chyb (např. oddělení čísla a jednotky, používání „zatím co“ místo „zatímco“, zkratky v nadpisech aj.) V podkapitolách instrumentace a použitá metoda měření nemáte uveden ani jeden citační zdroj. Grafy by se v práci měli popisovat jako obrázky, nikoli jako grafy. V uvedeném grafu na straně 30 není popisek osy, je nepřehledně spojený graf s tabulkou a jednotku máte v popisku navíc bez horního indexu. Na str. 32 píšete, že nulové hodnoty zjištěné pomocí metody ICP-OES znamenají, že hodnoty byly pod mezí detekce přístroje, chybí hodnota meze detekce přístroje. I přes tyto nedostatky je bakalářská práce na vysoké úrovní a splňuje všechny potřebné náležitosti. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 106571