BRADOVÁ, L. Hybridní systémy na bázi alkalicky aktivovaných materiálů a portladského cementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalina, Lukáš

Studentka Lada Bradová vypracovala bakalářskou práci na téma "Hybridní systémy na bázi alkalicky aktivovaných materiálů a portlandského cementu". Práce obsahuje přehledně zpracovanou teoretickou část, která se opírá o dostatečný počet zdrojů. Studentka prokázala při vypracování bakalářské práce velmi zodpovědný přístup. Výsledky průběžně pečlivě zpracovávala a následně vyhodnotila. Velmi dobře organizovala samotnou realizaci experimentů. Výsledky výzkumu jsou dobrým odrazovým můstkem pro další sérii experimentů v daném tématu. Předloženou práci proto hodnotím známkou A a doporučuji ji k obhajobě před odbornou komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koplík, Jan

Bakalářská práce Lady Bradové se zabývá studiem hybridních systémů na bázi alkalicky aktivovaných materiálů a portlandského cementu. V práci jde především o určení dávky odpadních produktů z výroby vodního skla, kterou lze přidat k vysokopecní strusce a portlandskému slínku, tak aby výsledný produkt spadal do kategorie CEM III/C. Tato práce ukázala výhody i slabiny takto vzniklého pojiva. Práce je logicky členěná do jednotlivých částí. Z pravopisného a typologického hlediska nelze práci něco závažného vytknout a zvláště bych ocenil práci s odbornou literaturou a použití aktuální literatury. Nejslabší částí práce, byla dle mého názoru experimentální část. Nebylo například jasné, v jakém skupenství byly ke směsi přidávány odpadní produkty nebo chybí podmínky měření u kalorimetrie. Naopak v praktické část s diskuzí jsou výsledky přehledně shrnuty do tabulek a grafů a relevantně okomentovány. Možná jen trochu chybí porovnání výsledků s dostupnou literaturou. V závěru je vše jasně shrnuto a jsou dány návrhy na řešení objevených problémů. Práce splnila všechny požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. Bakalářskou práci hodnotím velmi dobře a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108013