NÁCOVSKÝ, T. Strategie rozvoje malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o dobrou diplomovou práci, která postrádá kvalitní rozpracování strategie. Dosažené výsledky jsou s omezením využitelné v praxi. Pro závěrečnou obhajobu nestanovuji dodatečné otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Hlavní cílem diplomové práce je navržení strategie rozvoje malého podnikatelského subjektu. Diplomant zvolil cestu nevržení rozvojových doporučení cestou návrhu jednotlivých částí podnikatelského modelu CANVAS. Z vypracované matice SWOT mohly být odvozeny alespoň základní strategické směry budoucího rozvoje podniku.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup řešení je pouze přibližný. Taxativně navržená strategie rozvoje v práci chybí. Metody strategické analýzy jsou však správné.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Diplomant v práci prokázal schopnost správně interpretovat dosažená výsledky a odvozovat z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků D Vzhledem k chybějící strategii jsou dosažené výsledky v praxi uplatnitelné pouze s velkým omezením. Celou strategii bude třeba vypracovat cestou samostatného projektu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Po formální stránce je DP v pořádku a nevykazuje zásadní chyby. Použitá odborná terminologie je správná, jazykově je práce bez zásadních nedostatků.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce obsahuje základní seznam literárních zdrojů, se kterými diplomant v textu pracoval. Bylo by třeba použít více kvalitních zdrojů z plnotextových vědeckých databází.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kopecký, Petr

Velmi dobře zpracovaný návrh strategického rozvoje malého/středního podniku ve velmi realistické tržní situaci. Kvalitně zpracovaný teoretický rámec svědčí o tom, že autor dobře chápe celkový kontext problematiky. Oceňuji především velmi praktický přístup k možnostem dalšího rozvoje podniku a jejich rozpracování do konkrétních aktivit. Z hlediska finančních ukazatelů a dopadu do ziskovosti je však model velice těžko hodnotitelný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108127