LUKAČOVIČOVÁ, V. Súčasná forma hodnotenia a její vplyv na fluktuaci zamestnancov vo vybranom podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Diplomantka si ve své diplomové práci klade za cíl předložení návrhů změn v hodnocení pracovníků tak, aby došlo ke snížení fluktuace v podniku. Teoretická část práce obsahuje dostatek relevantních literárních zdrojů, zejm. oceňuji množství zahraniční literatury, kterou diplomantka využila. Celkový dojem zde však kazí poměrně velké množství pravopisných chyb. Analytické části trochu postrádám podrobnější popis dotazníku (konkrétně škál), jinak jsou analýzy adekvátní a zjištění vcelku reflektují následné návrhy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kiradžievová,, Soňa

Téma diplomovej práce študentky rozoberá pálčivú tému vo vybranej spoločnosti, ktorá sa zameriava primárne na odstránenie fluktuácie zamestnancov. Rozoberá tému do detailu, kde sa snaží čitateľovi predostrieť dôležitosť tohto problému. Cieľ, ktorý si študentka stanovila bol reálny a do istej miery uskutočniteľný. Cieľ sa jej podarilo splniť. Jedinou pripomienkou je nerozdelenie hlavného cieľa na čiastkové. Študentka zvolila logický postup riešenia diplomovej práce, na začiatku oboznámila čitateľa so štruktúrou práce, ktorú dodržala. Metódy vypracovania práce sa javia adekvátne. Využila aj vlastný dotazník vyplnený zamestnancami spoločnosti a takisto aj množstvo sekundárnych zdrojov. Poskytla široký pohľad na tému z viacerých uhlov pohľadu. Študentka mohla viac rozvinúť popis aktuálnej situácie v podniku – ako odmeňovanie motivácia a zapracovanie prebieha.Silnou stránkou práce boli osobná skúsenosť študentky v danom prostredí a dostatočné množstvo informácii z interného prostredia spoločnosti. Zároveň výsledky analýzy boli dostatočne vysvetlené a interpretované. Výsledky práce logicky nadväzovali na položené teoretické základy.Výsledky práce sú v praxi použiteľné.Práca je logicky usporiadaná a jednotlivé časti na seba nadväzujú. Terminológia je v poriadku. Výhrady mám však k chýbajúcemu zarovnaniu textu do bloku, rozdielnemu formátovaniu textu. Takisto chýba odstránenie hypertextových odkazov v Zozname použitých zdrojov. V práci sú využité prioritne rozličné sekundárne zdroje či z domácej, ale aj zahraničnej literatúry.Celkovo prácu odporúčam na obhajobu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109817