DVOŘÁK, J. Technologie výroby vymezovací podložky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Císařová, Michaela

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Podaný, Kamil

Práce splňuje jen část cílů zadání – za předpokladu, že za návrh nástroje bude považován schématický model střihadla z obr.4.7.2, chybí hlavně výkresová dokumentace. Z praktického vypracování není úplně jasné, co je dílem studenta a co převzal. Práce působí jako cenová kalkulace nabídek od různých dodavatelů. Stylistické vyjadřování je pěkné, grafickou úroveň degradují nekvalitně vytištěné obrázky a u některých i popis v angličtině. Připomínky: - členění kapitol je nelogické. Nejdříve by měl být naznačen problém, řešená součástka a stávající stav. Teprve potom možné technologie výroby a jejich vhodnost či nevhodnost. - abstrakt je příliš obsáhlý a nejsou v něm konkrétní výstupy. - označení obr.2.5.1; 2.5.2; 2.5.3 atd. je v práci použito dvakrát. - prosté stříhání na tabulových nůžkách (kap.2.5.1) nemůže být samostatné, touto technologií nelze docílit konečný tvar součástky a musí se kombinovat s další výrobní metodou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 33845