SCHILLER, P. Strategie rozvoje podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o velmi dobrou diplomovou práci. Práce obsahuje kritickou analýzu. Výstupy řešení jsou z velké části využitelné v praxi. Pro obhajobu není stanovena žádná doplňující otázka.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle navržené v diplomové práci byly splněny. Hlavním cílem bylo, na základě kritické analýzy navrhnout scénář strategie rozvoje pro vybraný subjekt.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešení je správný. Diplomant použil metody strategické analýzy a výstupy aplykoval na prvky strategického procesu. Jednotlivé metody strategické analýzy byly též kvantifikovány. Ve strategickénm procesu chybí snad jen stanovení rozpočtu na aplikaci nově navržené strategie, což je adekvátní vypracované finanční analýze v analytické části.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Diplomant prokázal řešením DP schopnost správně interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Dosažené výsledky jsou z velké části uplatnitelné v praxi. V některých částech je třeba hlubšího zpracování.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Po formální a grafické stránce je DP zpracována na vysoké úrovni. Student použil adekvátní odbornou terminologii. Práce je zpracována na vysoké jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B DP obsahuje kvalitní seznam literárních zdrojů. Tituly jsou však pouze české. Literatura je v textu adekvátně citována.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Veselý, Josef

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem diplomové práce je na základě analýz navrhnout strategii rozvoje podniku. Důkladná, kritická analýza se stala výchozím bodem návrhu strategie rozvoje. Cíle se podařilo naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A V práci je prokázáno dobré pochopení metodik provádění analýz různého druhu a především schopnost reálně interpretovat jejich výsledky. Je patrné, že se autor v daném oboru dobře orientuje. Je rovněž dobře obeznámen s konkurenční situací na relevantním trhu. K poznatkům z této oblasti nepochybně přispěl rovněž vlastní marketingový výzkum pro zjištění potřeb uživatelů SW produktů, který autor provedl. Závěrečná analýza rizik vhodným a přehledným způsobem zobrazuje reálná rizika spojená s navrhovaným podnikem a navrhuje přiměřená opatření.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Pro diplomovou práci zvolený subjekt se z hlediska dlouhodobé udržitelnosti ocitá v celé řadě složitých situací a pozic, které obecně nemají jednoznačné návody na řešení. V analytické části práce získané poznatky autor uplatnil při návrzích strategických variant, jejich ohodnocení a výběru nejvhodnější.
Praktická využitelnost výsledků C Diplomová práce je výsledkem soustředěné práce autora, vyřešit problém konkrétního podniku. Poznatky z jednotlivých analýz jsou přehledně uspořádané do kvantifikované SWOT matice. Analýzy a návrhy jsou velmi pečlivě a podrobně zpracovány a lze k nim při řešení obtížné situace firmy přihlížet.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je přehledně uspořádána včetně prezentovaných tabulek a grafů. Je používána odborná terminologie obvyklá v řešené oblasti.
Práce s informačními zdroji B Autor využil doporučené informační zdroje a řadu dalších, zdroje jsou citovány a citace jsou uváděny v doporučeném formátu.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108123