KUMMER, M. Výroba ohýbaného profilu sdruženým nástrojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Císařová, Michaela

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peterková, Eva

Práce splnila stanovené cíle a je na dobré úrovni. K práci mám tyto připomínky: - Pro rychlou orientaci v daném problému by měla být stať popisující současný stav výroby zadané součásti uvedena v úvodní části práce. - V celé práci chybí z jakého materiálu je zadaná součást vyráběna, jaké jsou mechanické vlastnosti tohoto materiálu a jaká je tloušťka polotovaru. První zmínka o materiálu je až v kapitole "Závěr". - V kapitole 5: "Návrh technologie výroby" jsou uvedené dříve nezmíněné vztahy. Tyto vztahy by měly být také očíslované a uveden u nich zdroj odkud byly přejaty. - Vztah pro výpočet kritické délky střižníku je chybný. Střižník je nutné uvažovat jako vetknutý z obou stran. - V práci by bylo vhodné lépe popsat postup ohybů, neboť není zcela zřetelné, že ve 3.operaci dochází na spodní straně součásti ke dvojohybu. - Str.19: diplomant uvádí, že k nejdůležitějším parametrům technologičnosti výroby patří nízká kvalifikace pracovníků. S tím nelze souhlasit. - Str.23: u obrázku 2.19 by bylo lépe uvést název "Tvar otvorů ve střižnici" nikoli "Tvary střižnic". - Str.49: Cena elektrické energie se udává za kWh nikoli za hodinu. - Str.51: Celková hodnota tvářecí síly není 475,78kN ale 477,05kN. VÝKRESOVÁ DOKUMETACE: - Na výkrese sestavy (5-DP-00/00) není označen pohled zhora. - Na výrobních výkresech chybí geometrická tolerance tvaru a polohy. - Na výkrese součásti (4-DP-00/04) chybí tolerance vzájemné polohy otvorů, základní drsnost povrchu, nekótované sražení hran a rozměr polotovaru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 33846