SMETÁK, D. Rozvoj obchodních aktivit společnosti Ideal Media s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Práce

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle práce byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autor projevil schopnost relevantně interpretovat výsledky a vyvozovat závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Navrhované řešení má praktickou uplatnitelnost.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce splňuje požadované kritéria na uspořádání, formální náležitosti i jazykovou úroveň ( jsou tam drobné chybičky - např. str.48-49 popis grafu odskočený na druhou stranu, str. 52 červené označení apod.) .
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Splňuje požadované standardy.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dufek, Tomáš

Práce splnila stanovené cíle, autor popsal teoretické metody, které aplikoval na samotnou analýzu. V návrhové části zpracovává velmi jednoznačně rozvojovou aktivitu vycházející z analyzovaných příležitostí a k tomu využívá silné stránky společnosti. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111965