PROCHÁZKOVÁ, K. Inovace motivačního systému společností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Putnová, Anna

Práce vykazuje standardní strukturu a dobré zpracování. Na přístupu studentky je vidět její praktická znalost. Oceňuji osobní nasazení při zpracování práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing.Simona Marešová

Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni a naplňuje zvolený cíl práce. Autorka zvolila klasické rozdělení práce na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Téma, které bylo zvoleno je velmi aktuální a nabývá významu zvláště v dnešní době nízké nezaměstnanosti. Analytická část je řešena velmi komplexně. Za přínosný považuji především rozhovor se zaměstnanci, který je detailně zpracován a slouží jako základ pro inovaci stávajícího motivačního systému. Vyzdvihuji také finanční zhodnocení návrhů a možnost jejich využitelnosti v praxi. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 112035