ČAPKOVÁ, Z. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zlepšení její úrovně ve zvolené společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Zvolený postup a metodika práce odpovídají stanoveným cílům. Rovněž formální náležitosti, odborná jazyková úroveň a práce s informačními zdroji je na úrovni odpovídající diplomové práci. V předložené práci oceňuji systematicky zpracované analýzy a provedený a zpracovaný výzkum zaměřený na spokojenost zákazníků. Analýzy jsou přehledně shrnuty a jsou vyvozeny odpovídající závěry. Předložené návrhy respektují závěry z analýz a jsou zpracovány ve formě stručného realizačního plánu, včetně časového harmonogramu a ekonomického zhodnocení. Otázka k obhajobě: Pro pravidelné zjišťování zpětné vazby od zákazníků navrhujete využití kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Kterou z těchto forem v daném případě zvolené firmy preferujete a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ostrá, Kristýna

U diplomové práce považuji za vhodnou volbu jejího tématu - jde o aktuální téma, u kterého autorka dobře propojila teoretické poznatky se zajímavým praktickým výzkumem. Zvolený cíl práce není obecně v rámci diplomových prací ničím výjimečným, nicméně autorka prokázala schopnost interpretace dosažených výsledků a vyvození závěrů, které mohou být základem pro další, hlubší výzkumnou práci. Díky tomu považuji naplnění zvoleného cíle práce za dostatečné. Samotná struktura práce je vhodně zvolená, a z tohoto důvodu je možné srozumitelné seznámení s prací i laické veřejnosti. Použitou terminologii, dostatečný počet zdrojů a odbornou jazykovou úroveň shledávám za odpovídající diplomové práci. Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, výstižně ukazuje jako celek, jak je správné k zákazníkům přistupovat v menší organizaci, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110667