HORÁKOVÁ, P. Návrh komunikačního mixu pro prodej potravin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace obchodu s potravinami s cílem zvýšení povědomí zákazníků. Postup řešení odpovídá tématu práce. Studentka vypracovala analýzy makroprostředí a mikroprostředí a doplnila je vhodně marketingovým průzkumem. Výsledky shrnula v analýze SWOT. Na základě zjištěných problémů a nedostatků v kontextu stanoveného rozpočtu navrhla doporučení na úpravu komunikačního mixu obchodu. Jednotlivé návrhy jsou vyčísleny konkrétně a souhrnně finančními náklady na realizaci doporučení. Závěrečná práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem na velmi dobré úrovni a nejsou v ní žádné nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě závěrečné práce: 1) Konzultovala jste s majitelem Vaše návrhy? Který z nich již byl či bude realizován? 2) Předpokládáte, že reálně bude pan majitel podle návrhu věnovat denně 2x 10 minut času aktualizaci obsahu FB stránky? Je to dlouhodobě reálné?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Koudelková,, Petra

Práce je velmi pečlivě zpracovaná. Zaujalo mě, do jakého detailu autorka řešila např. reklamní poutače. Navrhované postupy jsou dle mého názoru velmi dobře využitelné. Pokud se uděluje nějaká odměna či pochvala, autorku navrhuji, protože přistoupila k práci opravdu zodpovědně a do posledního detailu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110737