FORRÓ, B. Laboratorní stand pro výuku elektrických pohonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Červinka, Dalibor

Práce se zabývá návrhem budiče pro MOS-FET modul použitý v laboratorním standu pro výuku elektrických pohonů. Student přistupoval ke všem úkolům velmi zpodpovědně a celkem samostatně navrhl, zrealizoval a otestoval použitelný vzorek budiče. Bakalářská práce má jak obsahově, tak graficky slušnou úroveň. To, že se v textu občas vyskytují nějaké gramaitcké či stylistické chyby je nutno prominout, protože čeština ani slovenština nejsou studentovým rodným jazykem.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Knobloch, Jan

V bakalářské práci se student věnuje budičům výkonových tranzistorů. Konkrétně je úkolem navrhnout a realizovat budič pro MOS-FET tranzistorový modul laboratorního standu do laboratoří elektrických pohonů. Členění a přehlednost práce je v některých částech méně přehledná. V práci se vyskytují menší formální chyby. Například je použit stejný typ značení pro rovnice i použitou literaturu, což zhoršuje orientaci v textu (rovnice [4]). Jedna z částí je věnována funkcím ochran, které bývají v budičích implementovány. Toto je vysvětleno s pomocí Obrázku 4, který je pravděpodobně vytvořen z použité literatury [1], na kterou chybí v textu odkaz. Autor se snaží podrobně vysvětlit funkci desaturační ochrany. Vysvětlení pomocí Obrázku 6 však působí mírně zmateně. Např. jako řídicí signál má autor zřejmě namysli Uge, nikoliv Uce, jak se píše v textu. Vyskytuje se zde též dvojí označení jednoho časového intervalu (jednou jako t_zap a jednou jako t_on). Jedna kapitola je věnována výběru a porovnání dvou budičů pro MOSFET modul, přičemž jeden z budičů je zvolen jako vhodnější. Autor se věnuje realizaci napáječe budiče. Zde se vyskytuje malý překlep (str. 29): „hodnotu denaturačného napätia“. Pozitivně hodnotím provedení realizace obvodů, jejich oživení a měření. Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou a tuto doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 48730