DOVALA, Ľ. Návrh manipulátoru pro robotickou zbraňovou věž [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopečný, Lukáš

Studentovy odborné znalosti jsou na průměrné úrovni, po počáteční konzultaci student problematiku samostatně nastudoval a dokázal získané znalosti rozvést a aplikovat na daný problém. Pravidelně chodil konzultovat dosažené výsledky a pohotově adaptoval připomínky. Oceňuji samostatný a iniciativní přístup studenta ke konstrukci zařízení s maximálním využitím 3D tisku.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Burian, František

Bakalářská práce Luboše Dovaly o rozsahu 45 čistých stran textu členěna velmi srozumitelně do desíti kapitol. Student se dostatečnou měrou zabývá rešerší existujících systémů, analýzou kinematických koncepcí, pohony. Snímačům polohy a výběru vhodného typu je následně věnována celá kapitola, ikdyž s nimi student dále nepracuje (žádný nevybral). Následně se věnuje i balistice, avšak v této části předpokládá konstanty zbraně a projektilu, které nikde neuvádí a používá je pro další simulace. Následuje popis jeho vlastní koncepce, která vychází z předpokladů v rešerši vzniklých. Tato koncepce je následně zpracována do analýzy přesnosti a ověření počátečních požadavků. Zde je nutné říci, že počáteční požadavky na přesnost systému jsou voleny volně "od pasu", nemají hlubší podstatu, takže se studentovi podařilo vytvořit přísnější požadavky, než dosahuje jeho výsledný výtvor. To však nepovažuji za závadu. Student by měl při obhajobě vysvětlit způsob, jakým prováděl docela obsáhlou část měření nepřesnosti jeho manipuátoru. Zdá se mi, že tato část je vedena velmi složitě a měřený údaj volen nevhodně vzhledem k charakteru soustavy. Zadání vyžadovalo od studenta zátěž odpovídající obvyklé bakalářské práci. Práce prokazuje bakalářské schopnosti studenta. Po formální stránce se jeví práce jako čistá, avšak obsahuje relativně malý počet nepřesností v rovnicích, jednotkách či v gramatice (nehodnotím slovenskou gramatiku, avšak některé chyby jsou do očí bijící - "kynematika" apod.). Vše, co by mělo být citováno, se zdá být citováno dostatečně. To se ale nedá říct o seznamu citací, který na práci tohoto typu je relativně strohý, není psán dle ČSN a obsahuje chyby. Například se odkazuje na soubory na vlastním disku studenta. Seznam literatury obsahuje pouze velmi staré knižní publikace (v řádu 10 až 30 let). Práci však mohu označit jako původní. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 111797