BARTOŠ, D. Určování vzdálenosti a pozice pomocí ultrazvuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejátková, Edita

Student Dalibor Bartoš řešil bakalářskou práci ve spolupráci s firmou ON Design Czech s.r.o. Úkolem studenta bylo seznámit se s obvodem firmy On Semiconductor pro ultrazvukové měření času (resp. vzdálenosti) od překážky v oblasti automobilového průmyslu. Předložená práce popisuje jednotlivé aspekty měření vzdálenosti touto metodou - obecný popis ultrazvuku, základy měření ultrazvukem, parkovací asistenty používané v automobilovém průmyslu, piezoelektrický měnič i stručný popis samotného integrovaného obvodu pro ultrazvukové měření. Hlavní náplní práce je návrh algoritmů pro lokalizaci překážek s použitím čipů firmy ON Semiconductor a jejich implementace do řídícího softwaru na existující softwareové a hardwareové platfromě firmy ON Semiconductor. V práci jsou postupně představovány jednodušší scénaře lokalizace jedné překážky dvěma senzory, dále je popisován scénář lokalizace dvou překážek dvěma senzory až ke složitějsím variantám algoritmů využívající tří senzorů. Vše je teoreticky popisováno včetně užitečných vývojových diagramů a postupných kroků algoritmu při potvrzování správnosti změřených vzdálenosti k objektům. V další části práce je popisována implementace algoritmů ( v jazyce C++, prostředí Qt ) podrobně popsaných v předcházející kapitole včetně ukázky tohoto řídícího software pro lokalizaci překážek. Na závěr práce je popsáno ověřovací měření pomocí 2 perspektivních algoritmů a zhodnocení výsledků měření. Velmi kladně hodnotím zužitkování znalostí z různých předmětů studia, na jejichž základě byl vytvořen a implementován algoritmus pro lokalizaci až dvou překážek s dostačující přesností. Jelikož se jedná o poměrně náročné téma, pozitivně hodnotím samostatnost práce co se týče algoritmizace, návrhu software i porozumění hardware. Student úspěšně splnil všechny body k zadání pro bakalářskou práci, kterou doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Šteffan, Pavel

Student Dalibor Bartoš vypracoval bakalářskou práci na téma „Určování vzdálenosti a pozice pomocí ultrazvuku“. Cílem práce bylo navrhnout a realizovat přípravek umožňující lokalizovat objekt v rovině s použitím ultrazvukových měřičů a konkrétního obvodu. Bakalářská práce je velmi přehledně rozdělena mimo úvod a závěr do tří kapitol. V první kapitole je velmi pěkně zpracována teorie měření pomoci ultrazvuku, ve druhé kapitole návrh samotných algoritmů vhodných pro lokalizaci objektu. Ve třetí kapitole student popisuje samotnou implementaci algoritmů a jejich ověření pomoci měření. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a vhodně se doplňují. Student provedl návrh, realizaci i ověření navrženého systému. Všechny postupy řádně popsal, vzniklé problémy odůvodnil a provedl jejich odstranění nebo předložil možné řešení. Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni s minimem gramatických chyb. Předložená bakalářská práce a výsledky, kterých student dosáhl, jsou dle mého názoru velmi dobré. Práce ukazuje, že se student zmíněné problematice důkladně věnoval a rozumí jí. Navrhuji proto práci k obhajobě se stupněm výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 111747