HALATA, R. Analýza vlastností MEMS mikrofonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Havránek, Zdeněk

Bakalářská práce navazovala na předchozí semestrální projekt a cílem práce byl návrh experimentu a realizace měření základních parametrů vybraných MEMS mikrofonů s digitálním výstupem. Student zpracoval přehled komerčně dostupných MEMS mikrofonů s popisem používaných principů a způsobu digitalizace a přenosu výstupních digitálních dat. Následně vybral vhodné zástupce pro praktické ověření základních statických a dynamických parametrů, které v práci také stručně popsal. V rámci zpracování bakalářské práce prokázal odpovídající teoretické i praktické znalosti a dovednosti, zejména v oblasti analýzy dostupných měřicích komponent, sestavení pracoviště, realizace experimentu a vyhodnocení poměrně velkého množství naměřených dat. Při sběru dat z mikrofonů s digitalizovaným výstupním signálem přenášeným ve formátu PDM využil již připravenou počítačovou aplikaci v prostředí LabVIEW. Z důvodu složitosti a nákladnosti měřicího pracoviště nemohl student pracovat ze začátku úplně samostatně, ale postupem času byl schopen měřicí pracoviště obsluhovat s minimální podporou vedoucího. Student pracoval iniciativně a konzultací využíval v obvyklé míře, na ústní konzultace se dostavoval připravený. Případné komplikace při měření diskutoval přímo v laboratoři. Praktické experimenty si poměrně dobře časově rozložil, takže se v závěru nedostal do zásadnější časové tísně. Při řešení práce využil odpovídající literaturu potřebnou pro pochopení dané problematiky. Práci doporučuji k obhajobě a současně s jeho aktivním přístupem k řešení dané problematiky práci hodnotím stupněm velmi dobře.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Klusáček, Stanislav

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat měřicí pracoviště pro analýzu a ověření základních parametrů MEMS mikrofonů a u vybraných MEMS mikrofonů tyto parametry experimentálně ověřit. Předložená práce obsahuje celkem 46 stran včetně příloh, rozdělenou na teoretickou rešeržní část a praktickou realizační část. Teoretická část popisuje přehled principů mikrofonů včetně klasických, výrobců MEMS mikrofonů, popis výstupních rozhraní včetně způsobů vyhodnocení a filtrace digitálních MEMS mikrofonů, popis statických a dynamických parametrů těchto mikrofonů a metody kalibrace mikrofonů. Tato část práce mohla být v některých ohledech zpracována precizněji, například přehled výrobců MEMS mikrofonů uvedený v zadání byl v podstatě vyřešen velmi stroze a to dvěma převzatými obrázky z toho jedním ne úplně aktuálním (strana 6). Také bych vytknul, že dost stěžejní kapitola v návaznosti na navazující praktickou část, tj. přehled základních parametrů, by měla být zpracována více do detailu z odbornějšího a technického hlediska. V praktické části práce se autor věnuje rozboru měřicího pracoviště, jsou uvedena dvě měřicí schémata pro měření parametrů MEMS mikrofonů. Dále sice student popisuje některé komponenty tvořící tyto měřicí konfigurace, ale chybí vysvětlení, proč byla zvolena právě uvedená koncepce, proč bylo zvoleno například uvedené měřicí zařízení PXI, cRIO kontroler a k čemu slouží, jaké jsou jeho výhody, dále parametry bezdozvukové komory, atd. Následně jsou prezentovány výsledky z experimentálních měření MEMS mikrofonů. Chybí ale to nejdůležitější a to je detailnější zhodnocení naměřených dat a provedených experimentů. Též závěr si zasluhoval podrobnější zhodnocení celé práce. Zadání bakalářské práce lze hodnotit po stránce odborné i časové jako poměrně náročné. Student musel nastudovat poměrně širokou problematiku a pochopit širokou oblast od principů snímačů až po metodiku specifických měření. Z předložené práce je zřejmé, že se dobře zorientoval v zadaném problému a zvolená koncepce i postup řešení vedl k úspěšné realizaci zadání. Škoda, že nevěnoval větší úsilí k zpracování dokumentu, zejména vyhodnocení naměřených dat. Po grafické a formální stránce je práce na slušné úrovni, chyby či překlepy se sice občas vyskytují, též autor používá zkratky, které ale nejsou uvedeny v seznamu zkratek a bylo by i vhodnější použití českého ekvivalentu (např. místo ADC A/D převodník), ale a po lingvistické stránce je čitelná, přestože jak bylo uvedeno výše, místy mohl být více technicky odbornější. Rozsah stěžejních kapitol práce odpovídá jejich důležitosti. Tabulky, grafy i obrázky umožňují představu o dané problematice, ikdyž u některých obrázků např. č. 11, 19 a 20 nejsou popisky, v textu na straně 18 je odkaz na špatný obrázek (11 místo 23), v textu autor používá slovo obrázek s velkým "O", atp. Citace a odkazy na ně v textu jsou uvedeny správně, student pracoval výlučně s internetovými elektronickými texty. V předložené bakalářské práci jsou shrnuty a naplněny všechny potřebné informace a jsou splněny všechny body zadání práce. Odevzdaná práce a v ní dosažené výsledky svědčí o schopnostech bakaláře, práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C/76.

Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 111107