VITULA, M. Kamerový zabezpečovací systém s minipočítačem Raspberry Pi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolouch, Jaromír

Student měl za úkol vypracovat rámcový návrh kamerového zabezpečovacího systému postaveném na počítači Raspberry Pi, kameře a detektoru pohybu a tento sytém integrovat spolu s GPRS modulem do samostatného zabezpečovacího zařízení reagujícího na pohyb v zorném poli kamery. Kritériem byla spotřeba systému, protože se předpokládá použití v oblastech bez pevného rozvodu elektrické energie. Student se rozhodl realizovat systém na platformě Raspberry Pi Zero W, což umožnilo zařízení nejen fyzicky zmenšit, ale i snížit spotřebu. Pro noční vidění byla použita IR kamera Raspberry PI NoIR – bez IR filtru. Z důvody spotřeby bylo použita SD karta jako úložiště dat. Detekce pohybu obrazu je realizována analýzou datového toku kodeku H.264 a porovnávání vektorů pohybu. Program je psán v Pythonu, student zde odvedl velké množství práce, včetně implementování speciálního protokolu podporujícího virtuální sériové linky na jedné fyzické přímo do kernelu Linuxu na RPI. Podpora solárního napájení byla pouze diskutována, student měl připravený regulátor s obsluhou pomocí MODBUS protokolu, ale nebyla po dohodě s vedoucím práce provedena. Práce byla často konzultována, student pravidelně informoval o postupu práce a problémech, které řeší. Realizace byla předvedena. Navrhuji známku „A“ a práci doporučuji k obhajobě. Návrh hodnocení: Hodnocení práce: Počet bodů 1. Splnění zadání 45 z 50 2. Aktivita během řešení a zpracování práce 20 z 20 3. Formální zpracování práce 20 z 20 4. Využití literatury 10 z 10 Celkové hodnocení: 95b Hodnocení vypracoval: Ing. Ondřej Pavelka, Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ o.z., konzultant

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kubíček, Michal

Student měl za úkol navrhnout IP kameru s detekcí pohybu založenou na platformě Raspberry PI. Samotná práce není vhodně členěna, teoretický úvod se prolíná s rozborem dostupných součástek (modulů) a se samotným řešením (obvodové a programové). Popis některých bloků a funkcí zařízení je roztříštěn do více kapitol, které na sebe přímo nenavazují. Autor pro získávání informací nepoužívá aktuální odbornou literaturu, ale pouze několik internetových článků. Informace v teoretické části jsou tak velmi kusé, zkreslené a zastaralé (např. přehled technologií solárních panelů a akumulátorů), práce v tomto směru připomíná nepříliš aktuální internetový článek. Ačkoliv jde o klíčovou část práce, zabývá se metodou snižování spotřeby minipočítače jen okrajově. V textu uvádí výpočet potřebné kapacity akumulátoru, ale nakonec výsledek při jeho výběru nebere v potaz. Použitý modul DC-DC měniče (12V na 5V) neobsahuje ochranu proti přetížení, i když student v práci tvrdí opak. Nesprávně klasifikuje solární regulátory do dvojice kategorií (MPPT a PWM). Po programové stránce je práce vyřešena na dobré úrovni, autor používá aktuální technologie. Za problematické považuji SMS příkazy, kde student prezentuje možnost sledovat stav nabíjení baterie, což vzhledem k předložené dokumentaci není vůbec podporováno na úrovni HW. Není také jasné, co znamená nastavení módu (patrně jde o "režimy") a na jakou hodnotu je možné tento parametr nastavit. Samotná HW realizace spočívá v propojení hotových modulů. Zda autor použil nepájivé pole nebo jinou technologii bohužel není zřejmé, jelikož v práci chybí podrobnější fotodokumentace. To poněkud zpochybňuje tvrzení o funkční realizaci zařízení. Pro spolehlivý provoz zařízení by bylo vhodné navrhnout plošný spoj, který by kromě propojení realizoval i mechanickou oporu modulům. Text práce je v některých kapitolách nevhodně formátován, mnoho odstavců je tvořeno jedinou větou, jinak je práce bez formálních chyb.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 110413