ŠEDINA, M. Teslova turbína jako zdroj energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kazda, Tomáš

Náplní bakalářské práce studenta Martina Šediny bylo seznámení se s různými typy turbín a jejich principy funkce se zaměřením na Teslovu turbínu. Student si prostudoval dostupnou literaturu týkající se této problematiky včetně původního Teslova patentu. Na základě získaných vědomostí navrhl vlastní Teslovu turbínu a do tohoto návrhu vnesl několik úprav. V rámci práce také vytvořil počítačový model turbíny, na němž pomocí simulací ověřil předpokládané proudění plynu uvnitř turbíny. Následně byl pomocí 3D tisku vytvořen model který byl následně prakticky otestován. Student svoji práci zpracovával samostatně a s velkým nadšením pro danou problematiku. V rámci jejího zpracovávání si musel navíc osvojit hned několik vědních oblastí. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 95b.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Libich, Jiří

Student Martin Šedina se ve své bakalářské práci věnuje návrhu a konstrukci Teslovy turbíny. Bakalářská práce ve své úvodní části seznamuje čtenáře s možnostmi přeměny kinetické energie média na mechanickou a to za pomocí různých strojů. V práci jsou přehledně uvedeny a rozčleněny jednotlivé typy turbín a oběžných okol spolu s relevantními informacemi o jejich účinnost, charakteristikách vlastnostech a původu. Praktická část práce detailně popisuje jednotlivé díly konstrukce Teslovy turbíny, rozebírá přednosti a nedostatky stroje. Na základě těchto informací student představuje upravený návrh Teslovy turbíny, tento trojrozměrný návrh následně modeluje, simuluje a vyrábí pomocí technologie 3D tisku. Po formální a stylistické stránce nemám k práci připomínek, vyjma poznámky týkající se některých některých obrázků, které by mohli z důvodu lepší názornosti a čitelnosti být větší. Bakalářská práce pana Šediny představuje velmi povedené dílo, které svým odborným rozsahem, zpracováním a přesahem překračuje rámec běžné bakalářská práce. Student splnil zadání práce, bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 96 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 112040