JANOŠÍK, L. Precizní audio předzesilovač pro kvalitní poslech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Tomáš

Úkolem studenta Lukáše Janošíka bylo vytvořit návrh blokového schématu a obvodové struktury precizního audio předzesilovače, který by integroval několik přepínaných vstupů, korekce hlasitosti a ekvalizaci. Při návrhu měl zohlednit možnost klasické tranzistorové struktury nebo integrované zesilovače se zaměřením na velmi kvalitní poslech. Téma bakalářské práce bylo zvoleno na základě motivace stavby předzesilovače pro vlastní použití. Mohu konstatovat, že předložená bakalářská práce má 78 stran, včetně 27 stran příloh. Samotný návrh předzesilovače integruje symetrický a nesymetrický vstupní modul, korekci kmitočtů a zesílení a výstupní modul. Student se již krátce po zahájení prací rozhodnul, že obvodová struktura bude využívat kvalitní a nízkošumové operační zesilovače Analog Devices AD8510 se zaměřením na krátkou dobu přeběhu. Výstupní moduly jsou osazeny obvody LM6172. Obvodový návrh byl simulován v programu OrCAD PSpice. Výsledky měření a fotografická dokumentace dokládají úspěšný návrh i samotnou realizaci předzesilovače. Po formální stránce je práce na poměrně dobré úrovni. Obsahuje však některé obecné až netechnické formulace a také občasné gramatické chyby nebo překlepy. Zde vidím prostor pro další zlepšení studenta v rámci magisterského studia a případné diplomové práci. Je však zřejmé, že student se lépe cítí při samotném návrhu, jeho realizaci a v laboratoři než při psaní a kontrole technických zpráv. Toto však pouze konstatuji a nijak tím nesnižuji velmi dobrou technickou úroveň jeho řešení. Závěrem shrnuji, že zadání bakalářské práce bylo ve všech bodech splněno. Student pracoval samostatně, kdy na poměrně sporadických konzultacích však prezentoval kvalitní dosažené výsledky. Navrhuji hodnocení A/92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Šotner, Roman

Bakalářská práce cílí na precizní návrh audio předzesilovače s korekční částí včetně uvážení symetrických a asymetrických zdrojů signálů i výstupů. Místy se vyskytuje několik překlepů, gramatických prohřešků a ne zcela kompletních vysvětlení. Např. dělení OZ na pomalé precizní (šumy, DC přesnost) a rychlé (šířka pásma, rychlost přeběhu, atd.) ve vztahu k THD není zcela úplné nebo to tak působí (THD souvisí s linearitou, závisí taky na zesílení nastavovaném externě a tedy na záporné ZV v souvislosti se zpracovávanou vstupní úrovní, nejen na kvalitě OZ). Jinak je úroveň výkladu ucházející a pochopitelná. Navržené/simulované/měřené hodnoty parametrů se mírně liší, některé důvody jsou objasněny, ale hlavně je to asi dáno i pochopitelným výběrem hodnot součástek z výrobních řad. Proto bych spíše doporučoval uvádět i teoretickou hodnotu mezních kmitočtů, apod. i po zaokrouhlení (chyba by byla menší). Oceňuji tabulární porovnání parametrů návrhu/simulace/měření, pro přehlednost by to mohlo být provedeno i graficky (simulace a měření vždy v jednom grafu). Pro symetrické buzení bych doporučoval 2-kanálový generátor nebo konstrukci symetrizačního členu. Není řečeno, jak byly získány rovnice (3.8) a (3.9). Je zde několik ne zcela zdůvodněných výběrů parametrů (proč Q = 1.7 – poznámka vlastní praxe není dostatečná). Zesilovač s OZ U21 v obr. 2.21 není sledovač, ale invertor. Místy se neshoduje hodnota diskutovaná v textu s hodnotou použitou v zapojení („hodnota R1(R7) změněna na 10 kohmů…“, ale R1 má v zapojení 470 ohmů, str. 32, obr. 2.29). Spínač SW1 (obr. 2.34, str. 37) způsobuje ve výchozí poloze vždy připojení pouze jedné větve napájecího zdroje (obvod není uzavřen). Formální stránka mírně trpí překlepy např. v hodnotách (přeslech 80-10 dB, mělo být 80-100, str. 3), odkazy na reference se dávají do věty, ne za tečku. Bylo by také vhodné uvádět kvalitnější schémata (zapojení ze simulátoru nejsou zrovna nejlepší – popisky a označení součástek přes vodiče/obrys prvků). Některé obrázky by mohly být kvalitnější. Parametry/symboly R, C, apod. se píší kurzívou. Formátování a zarovnání odstavců není jednotné v celé práci. Místy je zmatek v komentáři použitých barev křivek v obrázcích a v odkazování na tabulky výsledků (Tab. 7 není v textu zmíněna). Vodoznak přes obr. 3.4 je neprofesionální, obr. 3.7 („sprejerské pracoviště“:-)) nebylo nutné uvádět. Bylo odvedeno celkem značné množství práce včetně řešení mnoha nenadálých problémů. Z textu je patrné, že se kolega v problematice orientuje. Doporučuji hodnocení B/88b.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 110393