SKOVAJSA, Š. Softwarové řešení pro tržní komparativní oceňování v realitní praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Cíle diplomové práce byly bezezbytku splněny, práce je zpracována v rozsahu odpovídajícím zadání. Diplomová práce je ucelená, přehledná a zabývá se zajímavou problematikou zasahující do dvou různorodých oblastí. V práci jsou vysvětleny všechny relevantní pojmy vztahující se k cíli práce, je popsán postup sběru, třídění a vyhodnocení dat s využitím strojového zpracování vč. uvedení a zdůvodnění použitelnosti jednotlivých parametrů uvedených v realitní inzerci pro byty. Postup zpracování dat až po návrh výpočtového modelu a otestování jeho přesnosti je popsán a znázorněn v přehledných vývojových diagramech. Výsledky jsou prezentovány názorně, s vlastními komentáři vč. formulací vlastních závěrů o závislosti cen bytů na velikosti, počtu místností apod. V závěru práce je uvedeno několik možností využití, dalšího rozšíření, výhod, ale nejsou zamlčeny ani možné nedostatky. Práce je vypracována svědomitě nad rámec zadání a výstupy práce jsou zcela jistě zajímavé pro každého, kdo sestavoval a vyhodnocoval databáze nemovitostí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce je na výborné úrovni, je vhodně doplněna schématy a grafy, text je bez výrazných gramatických chyb.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klika, Pavel

Student splnil cíle, které mu byly vytyčeny v zadání diplomové práce. Práce podrobným způsobem seznamuje čtenáře s problematikou vývoje webové aplikace pro účely dolování dat z realitních serverů a způsob jejich třídění a vyhodnocování. Práce je doplněna přehlednými grafy, na kterých jsou prezentovány závislosti hodnoty na vlastnostech bytů. Samotné studentem vytvořené webové rozhraní a jeho funkčnost je v práci na dostatečné úrovni prezentována. Malou nevýhodou je, že není v práci uveden odkaz, kde by bylo možné si toto rozhraní otestovat. Celkově hodnotím práci jako výbornou a doporučuji jí k obhajobě. Práce by si zasloužila další rozšíření, například ji využít jako základ pro disertační práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100334