VAŠÍČKOVÁ, D. Analýza faktorů ovlivňujících obvyklou cenu bytových jednotek na Vsetínsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Práce je na průměrné odborné úrovni, jsou uvedeny podstaty vybraných oceňovacích metod, použita byla jen metoda přímého porovnání. Vstupní data byla zpracována odpovědně, byla shromážděna databáze srovnatelných nemovitostí o 36 prvcích, a oceňované byty různé konstrukce s ní byly porovnány, typ konstrukce však mezi koeficienty zahrnut nebyl. V práci došlo k několika nepřesnostem ve výpočtu ceny podle cenového předpisu, překlepům a stylistickým pochybením. Není uvedeno, podle které novelizace vyhlášky 441/2013 Sb. je vypočtena cena zjištěná pozemků a bytů a hodnoty základních cen pro pozemek a byty neodpovídají údajům v příloze č. 2 a 27 pro Vsetín. Nesouhlasí číslování obrázku č. 9 a tabulky č. 2 s odkazem v textu. Není důsledně rozlišován rozdíl mezi obvyklou cenou a tržní cenou. Výsledky jsou prezentovány přehledně a s přiměřenými komentáři, lokalita je nejen popsána, ale jsou uvedeny i jednotlivé oblasti, jejich klady i zápory ve spojitosti s prodejností. Zdůrazněn je i vliv fondu oprav. Vysvětlena je i specifičnost trhu s byty ve Vsetíně (nárůst prodejů, zvýšení ceny a pokles poptávky po drahých bytech) a uvedeny jsou faktory, které mají vliv na cenu bytů, ale ne všechny jsou zahrnuty do metody přímého porovnání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití C Oceňovací metody, které jsou součástí práce, jsou v praxi běžně používané, přínosnější je zmapování situace na trhu s byty ve Vsetíně
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 D Literatura není uvedena zcela přesně, např. název Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Gardášová, Alena

Předložená diplomová práce je zpracována dle zadání. Jsou v ní citovány relevantní zákony a předpisy. Grafická úprava práce je na průměrné úrovni, v textu jsou místy stylistické chyby. Práce je přínosná z teoretického i praktického hlediska, avšak jen pro trh s jednotkami v dané lokalitě. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108074