GAJDOŠ, N. Posouzení návratnosti investice do pasivního a standardního rodinného domu ve Zlíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Aktuální problematika pasivních rodinných domů je představena uceleně, včetně exkurzu do historie, některé údaje však nejsou uvedeny úplně přesně a v některé části textu neprošly jazykovou kontrolou. Při posuzování návratnosti investice bylo vyhodnoceno několik variant a výsledky byly kriticky vyhodnoceny. Přínos práce je i ve shrnutí problematiky pasivních domů. V práci jsou vysvětleny všechny relevantní pojmy a postupy vztahující se k cíli práce, je popsána lokalita, jsou uvedeny potřebné podklady, včetně jejich kritického zhodnocení. Vlastní vyhodnocení je provedeno objektivně, bez závislosti na dotacích a bez klientsky výhodných smluv na odběry energií. Výsledky jsou prezentovány přehledně, s vlastními komentáři, vč. formulací vlastních závěrů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vařechová, Martina

Předložená diplomová práce je zpracovaná dle zadání a na dostačující úrovni. V úvodní části jsou chyby v uváděných letopočtech pod obrázky, některé formulace v textu nejsou na požadované odborné výši. Popis konstrukce pasivního rodinného domu je podrobný, popis standardního rodinného domu není obdobného rozsahu. Použití programu pro výpočet mohlo být přiblíženo. Zdroje použité v práci jsou převážně z webových portálů. Kladem diplomové práce je, že se autor rozhodl nezahrnout do výpočtu dotační programy. Diplomová práce není vyvážená, úvodní teoretická část je poměrně obsáhlá, naopak závěrečná část, kde měla být provedena analýza s podrobnějším komentářem, je velmi stručná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103796