BOŠKO, M. Aplikace vybraných způsobů ocenění na rodinný dům ve vybrané lokalitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Teoretická část byla zpracovaná na průměrné úrovni, jsou uvedeny podstaty jednotlivých použitých oceňovacích metod. Některé části nebylo potřeba uvádět – podmínky jmenování znalce apod. Pro ocenění rodinného domu jsou použity jen 2 metody, kromě ceny zjištěné, je to tržní ocenění s využitím metody přímého porovnání. Pro porovnávací metodu byla shromážděna a vyhodnocena databáze srovnatelných nemovitostí o 17 prvcích, avšak nebyla prověřena, zda neobsahuje extrémní hodnoty. Nákladové ocenění mělo být provedeno několika metodami, kromě ceny zjištěné to bylo ocenění položkovým rozpočtem. Jak sám autor uvádí, byl použit již hotový položkový rozpočet, v práci jsou jen přepočteny cenové podíly jednotlivých konstrukcí. Požadovaného cíle tj. určení ceny obvyklé a ceny zjištěné rodinného domu a posouzení rozdílů ve velikosti cenových podílů uvedených v cenovém předpise s cenovými podíly vypočtenými pro oceňovaný rodinný dům, bylo dosaženo, nicméně je třeba zmínit, že došlo k několika chybám ve výpočtu. V ceně pozemku byl špatně použit znak O3, poloha obce (k.ú. Vranovice nesousedí s žádnou obcí vyjmenovanou v příloze 2); pokud je stavba součástí pozemku, hodnoty znaku 7 až 9 při stanovení indexu trhu měly být rovny 1; dobře nebyl určen typ rodinného domu, takže to ovlivnilo všechny následující výsledky. K přehlednosti příloh by přispělo logičtější řazení (příloha 1 – Projektová dokumentace je zařazena až nakonec, před databází je uvedeno její vyhodnocení apod..) K zavádějícímu závěru práce vedlo srovnání rozpočtové ceny rodinného domu bez pozemku, s tržní cenou a zjištěnou cenou, ve kterých jsou ceny pozemku zahrnuty. Závěry diplomové práce by byly relevantnější, pokud by byly vyvozeny ze správných výpočtů. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání D
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D
Odborná úroveň diplomové práce D
Přínos pro praktické i teoretické využití D Práce by měla větší vypovídací schopnost, pokud by se autor vyvaroval chyb ve výpočtu ceny zjištěné.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Grafická úprava je přiměřená, členění některých částí mohlo být přehlednější, prázdné řádky v tabulkách nemusely být uváděny (výpočet dílčího OP v příloze 8, a tabulka v příloze 9), na str. 52, chybí část textu. Text je bez výraznějších stylistických chyb.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Hakl, Filip

- Student splnil cíle diplomové práce – určil obvyklou cenu a zjištěnou cenu vybraného rodinného domu, posoudil míru shodnosti cenových podílů uvedených v oceňovací vyhlášce s cenovými podíly vybraného rodinného domu, provedl vyhodnocení náročnosti jednotlivých použitých metod. - Závěry a použité metody by však bylo vhodné lépe prezentovat a popsat, text diplomové práce není doplněn dostatečně vypovídajícími grafy či tabulkami, které by vhodně ilustrovaly a objasňovaly řešenou problematiku. Jedinému grafu na straně 54 chybí legenda. - Písemná úprava vykazuje chyby – např. na str. 36 druhý odstavec končí slovy „… v nasledujúcej tabuľke č. 1.“, tabulka však chybí, na straně 52 kapitola 8.2 odstavec třetí je nedokončená věta „Vďaka podrobnému postupu v oceňovacej vyhláške je táto“ - Z popisu oceňovaného rodinného domu i z obrázku tohoto domu uvedeného v příloze DP č. 3 „Databáza rodinných domov“ vyplývá, že jde o nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a účelově využívaným podkrovím (se zděnou svislou konstrukcí). Tomu ovšem neodpovídá typ domu „B“ (dům se dvěma nadzemními podlažími) a základní cena obestavěného prostoru, určená dle přílohy č. 11 oceňovací vyhlášky. Pod tabulkou č. 1 přílohy č. 11 vyhlášky je uvedeno: „do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví“. Z toho vyplývá, že oceňovaný rodinný dům by měl být zařazen do typu „A“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 103791