VOLNÁ, K. Vliv zanášení svazku trubek v kotli na jeho životnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Naď, Martin

Cieľom diplomovej práce študentky, Bc. Kateřiny Volnej, na tému „Vliv zanášení svazku trubek v kotli na jeho životnosť“, bolo pomocou simulačných výpočtov porovnať vplyv nánosov na životnosť a následne tepelný výkon trubkového zväzku v kotly určenom na spaľovanie čierneho uhlia. V úvode práce sa študentka venuje obecnému uvedeniu do problematiky kotlov, ich jednotlivých častí a typom poškodenia, ku ktorým v kotloch dochádza. Následne sa detailnejšie zameriava na poškodenie vplyvom zanášania, pričom popisuje rôzne mechanizmy tvorby nánosov. Ďalej sa v práci venuje výsledkom analýz zanášania rôznych autorov, pričom sa bral dôraz na rôznorodosť použitého paliva a spôsob simulácie. Autorka rešeršnú časť vhodne dopĺňa obrázkami čo zlepšuje pochopene problematiky. V praktickej časti študentka v prvom rade pomocou CFD simulácie určila teplotné zaťaženie trubiek, pričom už tu na základe výsledkov konštatuje nižšiu efektivitu zanesených trubiek. Následne toto zaťaženie aplikovala ako okrajovú podmienku v MKP simulácii pre určenie teplotného poľa na reze trubkou. Dané výsledky ďalej využíva na hodnotenie creepovej životnosti a tepelného výkonu pričom porovnáva zanesenú a nezanesenú trubku. Práca obsahuje všetky formálne náležitosti avšak autorka sa nevyhla drobným preklepom, miestami nejednotnému formátovaniu obrázkov a prekrývaniu dát v niektorých grafoch. Tieto nedostatky však nijako nemenia význam ani neznižujú kvalitu práce. Študentka bola počas vypracovávania diplomovej práce aktívna a dodržiavala všetky termíny stanovené vedúcim. Pre riešenie problémov s ktorými sa musela vysporiadať využívala vhodne zvolené postupy a splnila tak všetky ciele práce. Prácu považujem za vydarenú a odporúčam ju k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing. Zdeněk JŮZA, Ph.D., MBA

Práce je velice logicky uspořádaná s pěkným slovním doprovodem. To usnadňuje celkově výbornou orientaci jak v celé problematice, tak ve vlastní práci. Další významný klad je ten, že většina práce je vlastní praktická činnost studentky. Zvolená délka teorie jen slušně doplňuje celkový příjemný dojem z práce. Dobrý je také přechod od teorie přes rešerše k praktické části. Největší dojem ale práce zanechala v rozsahu pracnosti, kde autorka musela k dosažení výsledků načerpat mnoho informací. Jako nedostatek hodnotím v práci nedostatečné okomentování Přílohy A a Přílohy D. V každé příloze je 6 obrázků, ale v textu je ke každé příloze pouze jedna věta komentáře. Tato připomínka ale na celkové kvalitě práce nic nemění a proto jsem se rozhodl hodnotit práci písmenem A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109307