RAFAJ, S. Rotační sušící a sintrovací pece [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Skryja, Pavel

Diplomová práce se zabývá problematikou rotačních sušících a sintrovacích pecí. Student provedl rešerši v této oblasti a několik experimentálních měření na poloprovozní rotační sušící peci. Účelem experimentů bylo stanovení základních provozních parametrů procesu sušení dvou materiálu. Výsledky měření zpracoval a vyhodnotil pomocí tabulkového procesoru Microsoft Excel. Práce splňuje zadání a stanovené cíle, je vypracována srozumitelně, kapitoly na sebe logicky navazují. Velmi oceňuji aktivní přístup a samostatnost studenta u časově náročných zkoušek. Vlastní výsledky jsou použitelné jak pro další zkoušky prováděné na zkušebně pecí VUT, tak pro návrh technologie sušení drcených nápojových kartonů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hudák, Igor

Autor se v diplomové práci zabývá sušením vlhkého materiálu v rotačních pecích. V rešeršní části uvádí stručnou historii sušení materiálu v rotačních pecích. V dalších kapitolách potom pece rozděluje podle způsobu užití a popisuje také odlišnosti v jejich konstrukci. Definovány jsou mechanismy přenosu tepla, které potom využívá v praktické části diplomové práce. Autor provedl dva experimenty, v prvním z nich zjišťoval zdržnou dobu sypkého materiálu při různém sklonu a otáčkách rotační pece, ve druhém již probíhalo samotné sušení materiálu, který měl vysokou vázanou vlhkost. Pro druhý experiment byla provedena také energetická bilance. Práci hodnotím obsahově jako kvalitní, nicméně její kvalitu sráží mnohdy až příliš květnatá souvětí, ve kterých je jednoduché se ztratit. Zároveň se v práci vyskytuje značné množství překlepů a špatně uvedených odkazů na rovnice (např. na straně 60). Práce také trpí tím, že autor nezohlednil současné trendy ve výzkumu a v celé práci neocitoval žádný článek z impaktovaného časopisu, ve kterém se zabývají sušením nebo sintrováním materiálu. Práce je místy možná až zbytečně moc členěna do podkapitol. I přes tyto to výtky autor splnil zadání v plném rozsahu, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109553